اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

نویسندگان

  • ذوالقدری جهرمی, سمانه دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
  • سامانی جهرمی, الهه دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
  • والی پور, منا دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
  • کارگر, حسین دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: کبد اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه حیات غیر ممکن است. سیکلوفسفامید داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می‌شود. یافتن آنتی اکسیدان مناسب و بررسی اثر عصاره جینسینگ به منظور کاهش عوارض ناشی از سیکلوفسفامید بر کبد به عنوان یک عضو حیاتی مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر است. مواد و روش ها: حیوانات مورد استفاده 60 سر موش صحرایی ماده بالغ بودند که به 6 گروه 10 تایی ،گروه کنترل که دارویی دریافت نکردند. گروه‌ تجربی 1روزانه mg/kg/bw5 داروی سیکلوفسفامید، گروه تجربــی2 روزانه g/kg/bw 2 عصاره جینسینگ دریافت کردند. گروه های تجربی 3، 4 و 5 علاوه بر دریافت mg/kg/bw5 داروی سیکلوفسفامید، میزان g/kg/bw 5/0، 1،2 عصاره جینسینگ دریافت کردند. سپس از بافت کبد لام تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: درگروه کنترل سلول ها طبیعی بودند. گروه‌تجربی 1نکروز سلولی به میزان زیاد مشاهده شد. در گروه‌تجربی 2تغییری در بافت کبد مشاهده نگردید. گروه تجربی 3 تخریب هپاتوسیتی در سلول‌های کبدی کمتر از تجربی 1 همچنین پرخونی سینوزوئیدی و ارتشاح لنفوسیتی به میزان کمتری نسبت به گروه تجربی 1 مشاهده گردید. گروه تجربی 4 تخریب هپاتوسیتی در سلول‌های کبدی کمتر از گروه تجربی 1و 3بود. گروه تجربی 5 تخریب هپاتوسیتی در سلول‌های کبدی کمتر از گروه تجربی 1 و 4 بوده است. نتیجه گیری: سیکلوفسفامید با مکانیسم‌های مختلف از جمله تولید گونه فعال اکسیژن باعث تخریب بافت کبد می‌گردد. عصاره‌ی جینسینگ تا حدودی باعث کاهش عوارض ناشی از آن می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

مقدمه و هدف: کبد اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه حیات غیر ممکن است. سیکلوفسفامید داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می شود. یافتن آنتی اکسیدان مناسب و بررسی اثر عصاره جینسینگ به منظور کاهش عوارض ناشی از سیکلوفسفامید بر کبد به عنوان یک عضو حیاتی مهم ترین هدف پژوهش حاضر است. مواد و روش ها: حیوانات مورد استفاده 60 سر موش صحرایی ماده بالغ بودند که به 6 گروه 10 تایی ،گروه کنترل که د...

متن کامل

تاثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش های صحرایی ماده بالغ

زمینه و هدف:جینسینگ جزء گیاهان داروی است و سیکلوفسفامید دارویی با خاصیت ضد سرطان است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش صحرایی بالغ می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی روی 56 سر موش صحرائی ماده بالغ انجام شد. موش ها به طور تصادفی به 7 گروه 8 تایی که شامل: کنترل، شاهد، تجربی 1 ، 2، 3 ،4 و 5 تقسیم شدند. کنترل که هی...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثرات محافظتی ان استیل سیستئین بر بافت کبد در موشهای صحرایی تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background & Aims: Cyclophosphamide is an anticancer drug that, despite its many clinical applications, has toxic effects through production of free radicals on body. The aim of this study was to evaluate the protective effects of N-acetylcysteine in the liver tissue of rats treated with cyclophosphamide Materials & Methods: Twenty-one adult female Wistar rats were randomly divided into 3 grou...

متن کامل

اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

زمینه و هدف: با توجه به استفاده وسیع از مغز گردو در پختن غذاها و کاربردهای درمانی آن، هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ بود. روش‌بررسی: در این مطالعه تجربی40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم به طور تصادفی 5 گروه 8تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 4

صفحات  1- 8

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023