اثر فرآوری کنگر با اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ آن

نویسندگان

  • امیر احمدپور دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
  • صدیف استادیان کارشناس بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد
  • فرهاد صمدیان استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
  • موسی زرین استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
چکیده مقاله:

نسبت بهینه اوره به ملاس برای غنی‏سازی بخش علوفه­ای جیره نشخوارکنندگان، از عوامل تضمین‏کننده عملکرد تولیدی دام محسوب می­شود. این نسبت بسته به نوع و ترکیب شیمیایی بخش علوفه­ای خوراک متغیر است.  از این رو در مطالعه حاضر، اثر غنی‌سازی سیلوی کنگر با اوره و ملاس بر کیفیت سیلاژ آن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×3 با پنج تکرار، به بررسی ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی علوفه کنگر مرتعی پس از 45 روز غنی­سازی با سه سطح اوره (0، 4 و 6 درصد) و سه سطح ملاس (0، 5 و 10 درصد) پرداخت. در آزمایش دوم، قابلیت هضم درون‌تنی برخی از تیمارهای آزمایشی منتخب مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمایش اول حاکی از کاهش درصد ADF و NDF در تیمارهای «4% اوره+10% ملاس» و «6% اوره+10% ملاس» در مقایسه با گروه شاهد بود. همچنین قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده آلی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک در تیمارهای «4% اوره+5% ملاس» و «4% اوره+10% ملاس» نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. با توجه به نتایج قابلیت هضم درون‌تنی، قابلیت هضم پروتئین و NDF در تیمار «4% اوره+10% ملاس» در مقایسه با کنگر خشک افزایش یافت. با عنایت به نتایج این آزمایش، بهترین نسبت استفاده از اوره و ملاس به‌ منظور غنی‌سازی علوفه کنگر، 4% اوره به همراه 5 یا 10% ملاس پیشنهاد می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر فرآوری سیلاژ کمپوست باقیمانده از قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر شکمبه ای آن در گوسفند مهربان

این پژوهش به ­منظور بررسی اثر فرآوری (جداسازی خاک و افزودن ملاس) بر ترکیب ­شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر شکمبه­ای سیلاژ کمپوست باقیمانده از قارچ دکمه­ای (SMCS) در گوسفند مهربان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) SMCS به ­همراه 5/7 درصد ملاس، 2) SMCS به ­همراه 15 درصد ملاس، 3) SMCS خاک­زدایی شده به­ همراه 5/7 درصد ملاس و 4) SMCS خاک­زدایی شده به­ همراه 15 درصد ملاس بودند که به­ روش فاکتوریل...

متن کامل

اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار

سابقه و هدف: استفاده از ضایعات طیور در جیره نشخوارکنندگان منجر به کاهش قابل توجه هزینه خوراک، افزایش سطح پروتئین جیره و حل مشکلات ناشی از انباشتگی آن‌ها می‌شود. به‌طور کلی فضولات طیور حاوی مقدار بالای الیاف و خاکستر می‌باشند. به نظر می‌رسد که آن‌ها نسبت به برخی علوفه‌های با کیفیت، حاوی مقدار بیشتری انرژی، کلسیم، فسفر و نیتروژن باشند. فضولات طیور را می‌توان در تغذیه دام به‌ویژه در مناطقی که با ک...

متن کامل

بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات سیلویی علوفه کنگر فرنگی با و بدون اوره و ملاس

این آزمایش به منظور ارزیابی فیزیکی و شیمیایی سیلاژ علوفه‌کنگر فرنگی (Cynara scolymus) در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار شامل تیمار شاهد (علوفه)، تیمار دو (علوفه و 5% ملاس )، تیمار سه (علوفه و 10 % ملاس )، تیمار چهار (علوفه و1% اوره )، تیمار پنج (علوفه و 5% ملاس و 1% اوره)، تیمار شش (علوفه و2% اوره) و تیمار هفت (علوفه و 5% ملاس و 2 % اوره) به مدت دو ماه به اجرا در آمد. اندازهگیری ترکیبات شیمیا...

متن کامل

اثر ملاس، اوره و تلقیح باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری ماده خشک آفتابگردان سیلو شده

Whole plant sunflower and sunflower without head were ensiled in plastic containers using additives in a 2×2×2×2 factorial arrangement in a completely randomized design with three replicates. Additives were molasses, urea (at 4 and 0.5 percent wet basis respectively), and a bacterial inoculant (Agros 6gr/ton of forage as manufacture’s instruction). Compared with silages without head, ensiling s...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  13- 21

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023