اثر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر ارزش تغذیه‌ای علوفه خشک یونجه برداشت شده از مناطق گرمسیر

نویسندگان

  • سید غلامرضا موسوی گروه علوم دامی دانشگاه ایلام
چکیده مقاله:

زمینه مطالعاتی: عوامل موثر بر ارزش تغذیه­ای علوفه یونجه برای تغذیه نشخوارکنندگان. هدف: اثر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر ارزش تغذیه­ای علوفه خشک یونجه برداشت شده از مناطق گرمسیری بررسی شد. روش کار: علوفه یونجه در دو مرحله بلوغ (قبل از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. ترکیب شیمیایی، بخش­های مختلف پروتئین خام، پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه و تجزیه­پذیری شکمبه‌ای ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف شوینده خنثی تعیین شد. نتایج: علوفه یونجه برداشت شده در اوایل گلدهی در مقایسه با قبل از گلدهی دارای الیاف، لیگنین، پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه، عصاره اتری و بخش B3 و C پروتئین بیشتر و کربوهیدرات­های غیر الیافی و تجزیه­پذیری شکمبه­ای ماده خشک و ماده آلی کمتری بود (05/0>P). محتوای بخش A پروتئین، پروتئین خام، کلسیم و منیزیم علوفه خشک یونجه تحت تاثیر مرحله بلوغ قرار نگرفت. برداشت یونجه در صبح در مقایسه با عصر محتوای پروتئین خام، الیاف، پروتئین غیر قابل حل در شوینده خنثی و اسیدی و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه را افزایش و محتوای کربوهیدرات­های غیرالیافی و تجزیه­پذیری شکمبه­ای ماده خشک و ماده آلی را کاهش داد (05/0>P). محتوای بخش B3 پروتئین، ماده آلی، عصاره اتری، لیگنین و کلسیم تحت تاثیر زمان برداشت علوفه یونجه قرار نگرفت.  نتیجه­گیری نهایی: یونجه برداشت شده در قبل از گل­دهی و نوبت عصر ارزش تغذیه­ای بالاتری داشت. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش‌ خشک کردن بر قابلیت هضم علوفه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر

     Effect of drying method was investigated on chemical composition, nutrient digestibility and rumen fermentation parameters of alfalfa hay harvested in the morning or afternoon. Experimental treatments consisted of alfalfa harvested in the morning and dried in sun, alfalfa harvested in the afternoon and dried in sun, alfalfa harvested in the morning and dried in shadow, alfalfa harvested in...

متن کامل

اثر روش خشک کردن بر قابلیت هضم علوفه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر

اثر روش خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه­های تخمیر شکمبه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل این موارد بودند: یونجه برداشت شده در صبح و خشک شده در آفتاب، یونجه برداشت شده در عصر و خشک شده در آفتاب، یونجه برداشت شده در صبح و خشک شده در سایه، یونجه برداشت شده در عصر و خشک شده در سایه، یونجه برداشت شده در صبح و خشک شده در آون، یونجه برداشت شده در...

متن کامل

اثر مرحله برداشت بر عملکرد تولید علوفه و ارزش غذایی گیاه کامل نیشکر به عنوان یک منبع علوفه ای

این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی و عملکرد علوفه دو رقم نیشکر زودرس و دیررس در طول دوره رشد اجرا گردید. برای هر رقم یک مزرعه انتخاب و طی مدت هفت ماه (هر ماه دو نوبت) از علوفه آن‌ها نمونه برداری شد. نتایج نشان داد مقدار ماده خشک و قند‌های محلول با پیشرفت رشد گیاه، به صورت معنی داری (05/0 > P) افزایش یافت. میزان پروتیین خام، خاکستر، NDF وADF با گذشت مرحله رشد گیاه، روند کاهشی داشت (05/0 > P). م...

متن کامل

تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری

این آزمایش برای بررسی تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی و محتوای پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری انجام شد. علوفة یونجه در دو مرحلة بلوغ (پیش از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. پروتئین قابل‌دسترس با مدل NRC (2001) و مدل هلندی (DVE/OEB) پیش­بینی شد. در مدل NRC (2001)، علوفة یونجة برداشت‌شده در پیش از گلدهی و عصر، تولید پروتئین میکروبی از انرژ...

متن کامل

اثر فاصله ردیف کاشت و مرحله برداشت علوفه چین اول بر تولید بذر یونجه (Medicage sativa L.)

برای تولید بذر یونجه (Medicago sativa L.)، به کارگیری زمان مناسب برداشت علوفه چین اول و روش‌های مناسب عملیات زراعی مفید است. این عوامل در یک آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح کرت‌های خرد شده نواری با 4 تکرار با مطالعه اجزای عملکرد بذر و علوفه یونجه همدانی مورد بررسی قرار گرفتند. عامل فواصل ردیف کاشت 40، 50 و 60 سانتی‌متر در کرتهای افقی و عامل زمان برداشت علوفه چین اول در 4 مرحله فنولوژیکی در کرتهای ع...

متن کامل

تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک

خراسان جنوبی با سطح زیر کشت 14000 هکتار، ۹۸/۷ درصد از تولید زرشک ایران را دارد.  آگاهی از زمان و روش مناسب برداشت و شیوة خشک کردن می‌تواند باعث تولید محصول با کیفیت بالاتر و ارتقای جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و جهانی شود.  در این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط بهینه تولید، تأثیر سه عامل روش برداشت زرشک در سه سطح (شاخه‌بر، خوشه‌چینی، و ضربه‌ای)، زمان برداشت در سه سطح (اواسط مهرماه، اواخر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 2

صفحات  113- 131

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023