اثر موسیقی درمانی بر پرخاشگری، علایم بیش فعالی و کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی

نویسنده

  • سید ابراهیم حسینی دانشیار، گروه آموزشی فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
چکیده مقاله:

اختلال نقص توجه – بیش فعالی بیماری نسبتا شایعی در بین کودکان می باشد که با نشانه‌های پرخاشگری، بیش فعالی، اضطراب و کمبود توجه همراه می‌باشد. با توجه به اثرات جانبی داروهایی که برای درمان این اختلال استفاده می‌شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی درمانی بر بهبود نشانه‌های این اختلال انجام گرفته است. این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بر روی 20 کودک ایرانی با اختلال نقص توجه – بیش فعالی انجام گرفت. در این بررسی که به روش پیش و پس آزمون انجام گرفت، کودکان به 2 گروه 10 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. کودکان گروه تجربی به مدت 3 هفته تحت 20 جلسه 2 ساعته موسیقی درمانی با روش آموزشی ارف قرار گرفتند. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند و اختلاف بین گروهها در سطح 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از آنالیز داده‎ها بیان‌گر آن است که در این کودکان بیمار، موسیقی درمانی باعث کاهش پرخاشگری و بیش‌فعالی در سطح 01/0>P و افزایش توجه در سطح 001/0>P نسبت به گروه کنترل می‌شود. لذا موسیقی درمانی به احتمال زیاد، از راه اصلاح عملکرد مغز باعث بهبود نشانه‌های پرخاشگری، کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان با اختلال نقص توجه - بیش فعالی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی بود. ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ- ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات درمانی روان پویا ودرمانگران بهجو بود که از بین آنها با توجه به ملاک های ورود نمونه‌ای به حجم 22 نفرانتخاب و...

متن کامل

اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی بر علایم نقص توجه/بیش فعالی و تعلل ورزی تحصیلی نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی

مقدمه و اهداف خودتعلیمی کلامی یکی از درمان­های شناختی مناسب برای کودکان است، با این حال اثربخشی آن، به ویژه در بین نوجوانان و مشکلاتی چون نقص توجه و تعلل­ورزی در بین این گروه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی بر علائم نقص توجه/بیش­فعالی و تعلل­ورزی نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش­فعالی بود. مواد ...

متن کامل

مقایسه شاخص‌های یکپارچه عملکرد دیداری - شنیداری در دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی نقص توجه

توانایی تشخیص و طبقه‌بندی محرک‌های شنیداری و ردگیری الگوهای معنی دار آنها و تشخیص تفاوت بین اصوات در زبان محاوره‌ای به تقویت ادراک شنیداری بستگی دارد . به نظر می‌رسد کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه، به دلیل نقص در فرایندهای حسی (شنیداری و دیداری) و دامنه محدود توجه درزمینه‌های تحصیلی، شناختی به ویژه عملکردهای اجرایی ، اجتماعی، رفتاری و هیجانی با مشکلات عدیده­ای مواجه اند. هدف این پژوهش مقا...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتن در کودکان مبتلا به اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی

مقدمه : مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش کار:روش پژوهش حاضر آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدائی ناحیه 2 مشهد در سال تحصیلی(1394-95) بودند.  نمونه ای شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم ا...

متن کامل

نقص کارکردهای زبانی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی

Background & Aims: Most previous studies have shown that the language abilities of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are weaker than normal children. But there is no study that examines the impact of ADHD on all areas of linguistic abilities at the same time. The purpose of this study was to investigate the lack of simultaneous and separately linguistic functions in ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 30

صفحات  41- 52

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023