اثر نیتریک اکسید بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و ضد اکسیدانی و کاهش خمیدگی ساقه گل شاخه بریدنی ژربرا

نویسندگان

  • حسینی تربتی, فخرالسادات
  • صادقی فراغه, جواد
  • نصیبی , فاطمه
چکیده مقاله:

ژربرا جزو ده گل شاخه بریدنی برتر جهان است و ارزش تجاری بالایی دارد، ولی کوتاهی عمر گل­جایی آن در اثر خمیدگی یا شکستن گردن و پژمردگی، از مهم­ترین چالش­های پس از برداشت این گل شاخه بریدنی محسوب می­شود. نیتریک اکسید (NO) یک مولکول پیامبر در گیاهان است که در فرایندهای فیزیولوژیکی گوناگونی نقش دارد. در این پژوهش اثر نیتریک اکسید بر عمر گل­جایی، پاسخ­های فیزیولوژیک و ضد اکسیدانی و کاهش خمیدگی ساقه گل شاخه بریدنی ژربرا در سه رنگ زرد، قرمز و صورتی بررسی شد. در این پژوهش همچنین ویژگی­های ساختاری و بافت­­شناسی ساقه گل ژربرا نیز پس از تیمارهای نیتریک اکسید بررسی شد. این پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با دو فاکتور شامل گل شاخه بریدنی ژربرا (سه رنگ) و سه غلظت NO (25/0، 5/0 و 1 میکرومولار) در 3 تکرار انجام و آب مقطر نیز به عنوان شاهد استفاده شد. نتیجه­های این پژوهش نشان داد که تمام غلظت­های سدیم نیترو پروساید (SNP) به کار رفته دارای ویژگی ضد ­اکسیدانی بود و توانایی افزایش فعالیت دفاعی گیاه را داشت. بر اساس نتیجه­های به دست آمده و بدون در نظر گرفتن رقم، بیشترین عمر گل­جایی و کمترین مقدار مالون دآلدهید و مقدار پراکسید هیدروژن در تیمار SNP یک میکرومولار دیده شد. یافته­های این پژوهش نشان داد SNP نه تنها عمر گل­جایی، فعالیت آنزیم­های ضد ­اکسیدان و فنیل آلانین آمونیالیاز را افزایش داد بلکه فعالیت آنزیم پلی­فنل اکسیداز را به طور معنی­داری کاهش داد. علاوه بر این، NO با افزایش ساخت لیگنین و افزایش استحکام بافت پارانشیمی باعث حفظ گیاه شده و خمیدگی ساقه را کاهش داد که به احتمال این پدیده از راه انگیزش فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز می­باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر مهارکننده‌های سنتز لیگنین بر ماندگاری گل بریدنی ژربرا

مشکل عمده گل­های شاخه بریدنی ژربرا، ماندگاری کوتاه پس از برداشت است که منجر به خم­شدن سریع ساقه می­شود. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر ترکیبات مهار­کننده سنتز لیگنین به­عنوان محلول نگه­دارنده روی ماندگاری پس از برداشت گل ژربرا رقم دانمارکی بود. ساقه­های برش­یافته گل ژربرا با بازدارنده­های شیمیایی شامل EDTA (5، 10 و 15 میلی­مولار)، NaF  (06/0، 08/0 و 1/0 میلی­مولار) و NaN3(05/0، 1/0 و 2/0 میل...

متن کامل

پاسخ گل های شاخه بریدنی آلسترومریا (alstroemeria spp) به تیمارهای آب گرم و نیتریک اکسید

گل شاخه بریدنی آلسترومریا ماندگاری پس از برداشت نسبتاً مناسبی دارد، اما به دلیل زرد شدن زود هنگام برگ ها، ) قبل از ریزش گلبرگ ها) ماندگاری آن کاهش می یابد. این بررسی به منظور افزایش ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی آلسترومریا رقم ’تراکتا ‘ انجام شد. در این تحقیق گل ها با غلظت های مختلف سدیم نیترو-پروساید (snp) به عنوان آزادکننده نیتریک اکسید (no) در 3 سطح 05/0، 1/0 و 15/0 میلی مولار ...

15 صفحه اول

اثر تیمارهای مختلف اسانس‌های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلجای گل بریدنی ژربرا، رقم پینک پاور

سابقه و هدف: ژربرا یکی از مهمترین گل‌های بریدنی در صنعت گلکاری بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارد. از عمده‌ترین مشکلات توسعه صادرات گل ژربرا، ضایعات زیاد و عمر کم گلجای به دلیل به‌هم خوردن روابط آبی شاخه گل در اثر رشد و افزایش جمعیت میکروبی محلول گلجای می‌باشد. در طول دهه اخیر اطلاعات عموم مردم در مورد اثرات جانبی مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی افزایش یافته و تحقیقات زبادی جهت یافتن روش‌ها ی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘

میخک یکی از مهم‌ترین و پر مصرف‌ترین گل‌های شاخه بریدنی جهان می‌باشد. در این پژوهشاثر کیتوزان، نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز 2 درصد) بر عمر گلجایی میخک رقم "WhiteLiberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. گل‌های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در تیمارها قرار گرفتند و پس از آن با آب مقطر ج...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی و به تأخیر انداختن پیری گل های شاخه بریدنی لیزیانتوس

در پژوهش حاضر، اثرات غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (50، 150،100 و 200 میلی گرم در لیتر) در 4 دوره نمونه برداری، بر ویژگی-های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل لیزیانتوس بررسی گردید. فاکتورهایی نظیر طول عمر گلجایی، جذب محلول، وزن تر، پروتئین کل، پرولین، آنزیم لیپوکسی ژناز و سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی شامل آنزیم سوپراکسید دیسموتاز اندازه گیری شد. کاربرد 100 میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید در محلول نگهدار...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 2

صفحات  193- 208

تاریخ انتشار 2016-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023