اثر پرتو گاما برمیزان رنگیزه کاروتنوئیدی کروسین ، سافرانال و کامفرول در گونه زعفران Crocus sativus L. در مناطق قائن ، تربت حیدریه ، کلات

نویسنده

چکیده مقاله:

چکیده سابقه وهدف: زعفران (طلای قرمز)، گران‌ترین ادویه جهان، کلاله‌های خشک شده کرکوس ساتیووس است. افزودنی خوراکی، رنگ و طعم دهنده به غذا، رنگ کردن منسوجات و کاربرد دارویی در طب سنتی از جمله مصارف زعفران می‌باشد. با توجه به معایب روش‌های حرارتی مواد غذایی مانند افت خواص حسی و تغذیه‌ای و هزینه‌ی بالا، در چند دهه اخیر تمایل به استفاده از روش‌های غیر حرارتی مانند پرتودهی افزایش یافته است. پرتودهی به تنهایی یا همراه با سایر فرایندها می‌تواند با حفظ طعم، رنگ و بافت، سلامت محصول و مصرف‌کنندگان را تضمین کرده و انبارمانی محصول را افزایش می‌دهد. در این تحقیق، اثر پرتو گاما بر سه ترکیب رنگیزه اصلی زعفران (Crocus sativus L.) مانند کروسین (عامل موثر در رنگ زعفران)، کامفرول (از ترکیبات زیست فعال پلی فنولی) و سافرانال (جزء اصلی مواد فرار معطر زعفران)، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها :در این تحقیق 189نمونه زعفران از سه منطقه استان خراسان از نظر کروسین، کامفرول، سافرانال طبق استاندارد ایزو مورد بر رسی قرارگرفت.آنالیز آماری نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و Minitab نسخه 16انجام شد. مقیاسه میانگین داده‌ها توسط آزمون LSD و در سطح اطمینان 99% انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده نمونه شاهد (پرتو ندیده)زعفران مقادیر کروسین 03/0،کامفرول 01/0 و سافرانال04/0 در منطقه قائنات پس از پرتو دهی به ترتیب این مقادیر 71/0، 03/0و79/0 میلی گرم در گرم نمونه افزایش داشته است وپس از سی روز و شصت روز نگهداری مقادیر کروسین و سافرانال منطقه قائنات افزایش داشته است ومقدار کامفرول کاهش اندکی داشته است . براساس نتایج به دست آمده نمونه شاهد (پرتو ندیده)زعفران مقادیر کروسین 31/0، کامفرول 35/0 و سافرانال 55/0 در منطقه تربت حیدریه پس از پرتو دهی به ترتیب این مقادیر 40/0،35/0 و 35/0 میلی گرم در گرم نمونه مقدار کروسین افزایش داشته و کامفرول ثابت و سافرانال کاهش پیدا کرده است.است وپس از سی روز و شصت روز نگهداری مقادیر کروسین ، کامفرول و سافرانال منطقه تربت حیدریه افزایش داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده نمونه شاهد (پرتو ندیده)زعفران مقادیر کروسین 50/0، کامفرول 55/0 و سافرانال 67/0 در منطقه کلات پس از پرتو دهی به ترتیب این مقادیر 60/0، 29/0 و 67/0 میلی گرم در گرم نمونه مقدار کروسین افزایش، کامفرول کاهش و سافرانال ثابت وپس از سی روزکروسین کاهش و کامفرول و سافرانال افزایش و پس از شصت روز نگهداری مقادیر کروسین و سافرانال و کامفرول منطقه کلات افزایش داشته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق اثر پرتو‌دهی زعفران تا کمینه دز 4 کیلو‌گری وبیشینه دز 6 کیلوگری، بدون تاثیر سوء در ترکیبات موثر زعفران را تایید می‌کند. واژه های کلیدی: زعفران، کروسین، سافرانال، کامفرول، پرتودهی  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان رنگیزه کاروتنوئیدی کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در گونه زعفران crocus sativus l. در مناطق قائن و طبس

زعفران گیاهی دائمی، علفی و زینتی است که می تواند یک دوره خشک را به شکل بنه در زیر خاک و به صورت رکود یا خواب بگذراند. کلاله حاوی سه ترکیب اصلی کروسین (رنگیزه های کاروتنوئیدی محلول در آب)، پیکروکروسین (گلیکوزید تلخ مزه) و سافرانال (جزء اصلی مواد فرار معطر زعفران) می­باشد. کروسین که از ترکیبات کاروتنوئیدی زعفران است به عنوان ترکیبات ضد سرطان (anticancer) از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری می کند. از آ...

متن کامل

ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.Crocus sativus L) در تربت حیدریه

به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی از صفات مورفولوژیک و زراعی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در تربت حیدریه در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود های آلی گاوی نیمه پوسیده (40 تن در هکتار)، کود کمپوست (20 تن در هکتار)، کود کامل NPK با نسبت‏های (نیتروژن 50 کیلو، فسفر و پتاسیم هر یک 25 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (...

متن کامل

تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره

مقدمه: کودهای زیستی به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی در کشاورزی پایدار مطرح هستند که موجب حاصلخیزی خاک و رشد گیاه می‌شوند. بنابراین، بررسی اثر کودهای زیستی از جمله فسفر زیستی بر گیاهان دارویی مهم نظیر زعفران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف: ارزیابی تأثیر کودزیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد کمی و میزان ترکیبات موثره مهم زعفران (Crocus sativus L.). روش‌ بررسی: این مطالعه در منطقه‌ی آبسرد ...

متن کامل

بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران

در این پژوهش، اثرات پرتو گاما بر ویژگی­‌های فیزیکی و شیمیایی زعفران ایرانی (Crocus sativus L.) مانند کروسین (عامل مؤثر در رنگ زعفران)، کامفرول (از ترکیبات زیست فعال پلی­فنولی) و سافرانال (جزء اصلی مواد فرار معطر زعفران)، رنگ شامل نمایه­‌های *L, b*, a* و ΔEh و بار میکروبی نمونه‌­های زعفران بررسی شده‌­اند. نمونه‌­های زعفران در گاماسل 220 تا دزهای °، 1، 2، 3، 4، 5 و kGy 6 پرتودهی شدند. سپس ترکیبات...

متن کامل

اثر نانو کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانو کود کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران، پژوهشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه تیمار به صورت صحرائی در مزارع چهار ساله در منطقه قاینات خراسان جنوبی در سال زراعی 1393-1392 انجام شد. تیمار کودی در سه سطح صفر، پنج و ده کیلوگرم در هکتار اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها، صفات تعداد گل در 50 گرم نمونه گل، تعداد کل گل در مترمربع، وزن تر و خشک ...

متن کامل

ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی بنه زعفران (.crocus sativus l) در تربت حیدریه

به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی از صفات مورفولوژیک و زراعی زعفران (crocus sativus l.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در تربت حیدریه در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود های آلی گاوی نیمه پوسیده (40 تن در هکتار)، کود کمپوست (20 تن در هکتار)، کود کامل npk با نسبت‏های (نیتروژن 50 کیلو، فسفر و پتاسیم هر یک 25 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  97- 104

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023