عنوان ژورنال

فرآوری و نگهداری مواد غذایی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-3544
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-01-21

دوره

دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1