اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گل سیر برمیزان هماتوکریت در موش سفید صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسندگان

  • نامدار یوسف وند استادیار فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم، گروه زیست شناسی دانشگاه .
  • وحید حسنوند کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری، دانشگاه رازی

چکیده

چکیده تأثیر مثبت بسیاری از گیاهان دارویی در کاهش میزان عوارض دیابت (ازجمله کاهش هماتوکریت) شناخته شده است که گیاه سیر یکی از این گیاهان می باشد.  21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند(7=n)، گروه شاهد نرمال، که درطول 45روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آنها نرمال سالین تزریق شد، کنترل(دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg40 در روز پانزدهم) و گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز mg/Lit360 در آب آشامیدنی در یک دوره تیمار به مدت (15 روز) قبل ازدیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفت. داروی STZ با دوز mg/kg40 به صورت درون صفاقی تزریق شد میزان هماتوکریت خون با استفاده ازدستگاه  Diatroمدل ABACUS (ساخت اتریش)بصورت خودکار اندازه گیری شد. هماتوکریت در گروه تحت تیمار که عصاره هیدروالکلی گل سیر بصورت پیشگیرانه دریافت کرده بودند نسبت به کنترل افزایش معناداری (001/0 >p ) را نشان داد. نتایج بدست آمده بیان­گر آن است که دریافت عصاره گل سیر باعث افزایش میزان هماتوکریت در دیابت القایی موش صحرایی می­گردد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

چکیده تأثیر مثبت بسیاری از گیاهان دارویی در کاهش میزان عوارض دیابت (ازجمله کاهش هماتوکریت) شناخته شده است که گیاه سیر یکی از این گیاهان می­باشد. 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n)، گروه شاهد نرمال، که در طول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آنها نرمال سالین تزریق شد، کنترل (دیابتی­شده به­وسیله STZ با دوز mg/kg40 در روز پانزدهم) و گروه پیشگ...

چکیده تأثیر مثبت سیر بر دیابت و کاهش عوارض آن شناخته شده است. عنصر روی نیز تأثیرات درمانی سودمندی درحیوانات دیابتی و انسان دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمانی ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی بر مقدار هماتوکریت در دیابت القاشده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش‌های صحرایی نر بود. تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7n=). گروه شاهد (شم)، که درطول 45 روز از آب و غذای...

مقدمه: عنصر روی تاثیرات مفیدی درحیوانات دیابتی دارد. تأثیر مثبت گیاه سیر در کاهش میزان قند خون یا عوارض ناشی از دیابت نیز گزارش شده است. هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر پیشگیرانه ترکیب سولفات روی با عصاره گل سیر بر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موشهای صحرایی نر بود. مواد و روش‌ها: تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n)، گروه کنترل نرمال، که درطو...

چکیده تأثیر مثبت سیر بر دیابت و کاهش عوارض آن شناخته شده است. عنصر روی نیز تأثیرات درمانی سودمندی در حیوانات دیابتی و انسان دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمانی ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی بر مقدار هماتوکریت در دیابت القاشده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش‌های صحرایی نر بود. تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7n=). گروه شاهد (شم)، که در طول 45 روز از آب و غ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود