اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز

نویسندگان

  • نجمه ایوبی نویسنده
چکیده مقاله:

در این بررسی اثر ترشحات مایع خارج سلولی 12 گونه قارچ تریکودرما شامل Trichoderma ceramicum, T. virens, T. pseudokoningii , T.koningii, T. koningiosis, T. atroviridae, T. viridescens, T. asperellum, T. harzianum, T .orientalis.,T. brevicompactumو  T. spiraleبر تولید زئوسپور Phytophthora sojae  و میزان فعالیت آنزیم‌های بتا 1 و 3 گلوکاناز و بتا 1 و 4 گلوگاناز (سلولاز)این گونه‌ها در ارتباط با تجزیه دیواره سلولی فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه آزمایش شده و در نهایت اثر این گونه‌ها بر کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه سویا در گلخانه بررسی شد. جهت بررسی اثر ترکیبات فیلتر شده گونه‌های فوق الذکر بر بازداری از تولید زئوسپورPhytophthora sojae  غلظت‌های 5/0، 1، 5 و 10 این ترکیبات در آب مقطر دیونیزه سترون تهیه شد. میزان فعالیت آنزیم‌های بتا 1 و 3 گلوکاناز و بتا 1 و 4 گلوکاناز جدایه‌های اخیر‌الذکر در حضور گلسیرین و هیف فیتوفتورا به عنوان منبع کربن، در محیط کشت ویندینگ، ارزیابی شدند. نتایح نشان داد که ترکیبات فیلتر شده خارج سلولی تمامی گونه‌ها سبب کاهش تولید زئوسپور شدند، غلظت‌های مختلف اثر بازدارندگی متفاوتی داشته و بیشترین بازدارندگی مربوط به T. virensو  T. brevicampactomبود. در بررسی اثر دو منبع کربن در تولید آنزیم‌های هیدرولیتیک توسط تریکودرما، نتایح نشان داد که کاربرد هیف فیتوفتورا در مقایسه با گلسیرین به عنوان منبع کربن در محیط رشد گونه‌های تریکودرما سبب افزایش فعالیت آنزیم‌های بتا 1 و 3 گلوکاناز و بتا 1 و 4 گلوکاناز در تمامی گونه‌ها شد و بیشترین میزان فعالیت هر دو آنزیم مربوط بهT. brevicampactomو T. virensبود که میزان فعالیت آنزیم بتا 1 و 3 گلوکاناز به ترتیب معادل  U/mg protein31/2 و 73/1 مربوط به تیمار گلیسرین، U/mg protein 47/4 و 91/3 مربوط به تیمار هیف . sojae P بود و میزان فعالیت آنزیم بتا 1 و 4 گلوکاناز مربوط به این دو گونه‌به ترتیب  U/mg protein66/0 و86/0در تیمار حاوی گلیسرین و U/mg protein 72/1 و 72/1 در تیمار حاوی میسلیوم فیتوفتورا در محیط کشت بود. جهت بررسیاثرگونه‌هایتریکودرمابرشدت بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه سویا درشرایطگلخانهدرخاک سترون و در مرحله سه برگی (v1) در قالب دو طرح کاملاً تصادفی با 15 تیمار شامل شاهد سالم، شاهد آلوده، هر کدام از گونههای تریکودرما به علاوه عامل بیماری و سبوس گندم به علاوه عامل بیماری در سه تکرار انجام گرفت. در این بررسی موفق‌ترین گونه‌ها در کنترل بیماری، کاهش شدت بیماری و کاهش درصد مرگ گیاهچه در گلخانه T. orientalis ،T. brevicompactumوT. spirale بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر گونه های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم های گلوکاناز

در این بررسی اثر ترشحات مایع خارج سلولی 12 گونه قارچ تریکودرما شامل trichoderma ceramicum, t. virens, t. pseudokoningii , t.koningii, t. koningiosis, t. atroviridae, t. viridescens, t. asperellum, t. harzianum, t .orientalis.,t. brevicompactumو  t. spiraleبر تولید زئوسپور phytophthora sojae  و میزان فعالیت آنزیم های بتا 1 و 3 گلوکاناز و بتا 1 و 4 گلوگاناز (سلولاز)این گونه ها در ارتباط با تجزیه ...

متن کامل

بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر Phytophthora sojae

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل Phytophthora sojae عامل بوته‌میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه‌ای 100 جدایه آنتاگونیست‌ که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل P. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه‌ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو ...

متن کامل

اثرات آنتاگونیستی و سنجش فعالیت برخی از گلوکانازهای گونه های تریکودرما ‏ رویphytophthora sojae ‎‏ عامل پوسیدگی ریشه و طوقه سویا

سویا ‏glycine max (l.) merr.‎‏ گیاهی است از خانواده بقولات و یکی از مهمترین دانه های روغنی جهان محسوب می شود. یکی از ‏عوامل محدودکننده کشت سویا، بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه است. با توجه به ماهیت عامل بیماری که خاکزاد می باشد مبارزه شیمیایی ‏نه تنها نمی تواند کاملاً موثر باشد بلکه باعث تخریب محیط زیست نیز می گردد. در این بررسی اثر جدایه های مختلف تریکودرما بر ‏phytophthora sojae‏ در دو بخش آزمون ه...

15 صفحه اول

Genetic Diversity of Phytophthora Sojae in Iran

Objective: The aim of this study was to estimate genetic variability and phonetic relationships of 50 isolates of P. sojae from Iran. Methods: During 2005–2007, 142 isolates of Phytophthora sojae were collected from soil samples and diseased soybean plants from Lorestan, Mazandaran, Golestan and Ardabil provinces. Races of the isolates were determined. DNA of P. sojae...

متن کامل

بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر phytophthora sojae

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل phytophthora sojae عامل بوته میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه ای 100 جدایه آنتاگونیست که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل p. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو ع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 46  شماره 3

صفحات  203- 215

تاریخ انتشار 2010-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023