اثر یک وهله تمرین تناوبی شدید بر پاسخ های سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی در بازیکنان فوتبال مرد

ثبت نشده

چکیده

.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پیش زمینه و هدف: مردان و زنان پاسخ های متفاوتی را به استرس ورزشی نشان می دهند. برخی جنبه های تفاوت های جنسیتی در پاسخ به چنین رویدادی هنوز به شکل واضح مشخص نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تفاوت های جنسیتی بر پاسخ های il-6، tnfα، کورتیزول و تستوسترون به یک وهله تمرین مقاومتی در بازیکنان نخبه ی هندبال مرد و زن بود. مواد و روش کار: 20 بازیکن نخبه هندبال انتخاب و در قالب دو گروه ده نفری مرد و...

سابقه و هدف: در فوتبال حرفه ای گاهی در یک هفته سه مسابقه فوتبال برگزار می شود. از آنجا که فوتبال یک فعالیت ورزشی نسبتاً شدید می باشد ممکن است پاسخ های التهابی سیستم ایمنی را به دنبال داشته باشد لذا مصرف مکمل های تغذیه ای ممکن است به بازیافت سریع تر کمک کند. بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دو هفته مصرف مکمل تورین و اجرای سه جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه ای بر پاسخ برخی سایتوکاین های ا...

Background and purpose: Cytokines regulate a broad range of biological and pathological processes. They play an important role in liver damage. Inflammatory and antioxidant factors are important causes of liver damage. Shilajit is known as an anti-inflammatory and antioxidant agent. Therefore, the main aim of this study was to determine the effect of Shilajit on levels of proinflammat...

زمینه و هدف: نوع، شدت و مدت ورزش، تعیین کننده میزان تأثیر ورزش بر روی سیستم ایمنی است. این مطالعه با هدف تعیین اثر تمرینات با شدت های مختلف بر پاسخ الگوی سایتوکاینی در فوتبالیست های مرد دانشگاهی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه نیمه تجربی، 11 مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم (میانگین قد 04/0±70/1 متر، وزن 44/6±42/64 کیلوگرم، سن 87/0±90/21 سال و شاخص توده بدنی 68/1±05/22 کیلوگرم بر مجذور متر) با حد...

هدف از این پژوهش بررسی اثر یک وهله تمرین ترکیبی بر بیان ژن سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی در لکوسیت زنان سالم و دیابتی نوع 2 می باشد. آزمودنی های مورد مطالعه در این تحقیق شامل دو گروه از زنان سالم و دیابتی بودند که با توجه به محدود بودن رده سنی 38-30 سال تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه {6 n=}نفر انتخاب و در مجموع {12n=}نفر آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند.افراد دیابتی دراین مطالعه شاخص...

    زمینه و هدف: اثر یک جلسه تمرین حاد قبل از واکسیناسیون بر بهبود پاسخ ایمنی بررسی شده، پاسخ ایمنی پس از یک دوره تمرین، هنوز ناشناخته مانده است. هدف این مطالعه ،تاثیر تزریق واکسن آنفلوانزا  بر شاخص های های پیش التهابی و ضد التهابی در ژیمناست های پسر نابالغ بود.     مواد و روش­ها: 30 ژیمناست پسر نوجوان به دو گروه تمرین-واکسن (گروه واکسن) و گروه تمرین بدون واکسن (گروه کنترل) تقسیم شدند. هر دو گر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود