اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان

  • عبدالحمید رضائی
  • محمدرضا خواجه پور
  • محمدرضا شهسواری
چکیده مقاله:

تعیین سهم پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و تخمین مشخصات فرم دلخواه لوبیای معمولی در سال 1367 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. برای این منظور پنج رقم لوبیای سفید با فرم رشد خزنده به نامهای دانشکده ‘ دهقان‘ صدف‘ مرمر و یاس ویک لاین آزمایشی با فرم رشد ایستاده به شماره 11805 مورد مطالعه قرا رگرفتند. ضرایب همبستگی بین صفات ومعادله رگرسیون چندمتغیره خطی مرحله ای بین میانگین عملکرد بوته وکلیه صفات دیگر برای تمام ارقام و بطور مجزا برای پنج رقم خزنده محاسبه گردید. براساس نتایج حاصله ممکن است به نژادی لوبیای معمولی با فرم رشد خزنده را بر اساس انتخاب مثبت برای تعداد ساقه های فرعی ‘ تعداد غلاف در هر گره ساقه اصلی ووزن صد دانه برنامه ریزی کرد. برای بالا بردن عملکرد لاین 11805 با فرم رشد ایستاده می توان افزایش تعداد گره در ساقه ها جهت فراهم شدن شرایط برای تعداد بیشتری غلاف ونهایتا دانه در بوته را مورد توجه قرارداد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris l.)

تعیین سهم پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و تخمین مشخصات فرم دلخواه لوبیای معمولی در سال 1367 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. برای این منظور پنج رقم لوبیای سفید با فرم رشد خزنده به نامهای دانشکده ‘ دهقان‘ صدف‘ مرمر و یاس ویک لاین آزمایشی با فرم رشد ایستاده به شماره 11805 مورد مطالعه قرا رگرفتند. ضرایب همبستگی بین صفات ومعادله رگرسیون چندمتغیره خطی مرحله ای ب...

متن کامل

Studies of l-Cysteine Biosynthetic Enzymes in Phaseolus vulgaris L.

In higher plants the biosynthesis of l-cysteine from l-serine, acetylCoA, and sulfide requires serine transacetylase and O-acetylserine sulfhydrylase. The distribution of these enzymes in kidney bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Red Kidney) seedlings was determined. Between one-third and two-thirds of the serine transacetylase activity was associated with mitochondria, whereas all of the O-acetyl...

متن کامل

Diversity of seed mineral composition of Phaseolus vulgaris L. germplasm

A collection of 155 accessions of ancient Portuguese common beans (Phaseolus vulgaris L.) was evaluated in relation to the content of 8 minerals (Zn, Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, P and K) important for human nutrition. A high degree of variability for P, Fe, Zn, Cu, Mn and Ca was observed in the collection. Total correlation matrix analysis revealed the existence of two important sets of strong positive...

متن کامل

Calcium Deficiency of Dark-grown Seedlings of Phaseolus vulgaris L.

Hypocotyl collapse in dark-grown seedlings of Phaseolus vulgaris cv. Pinto was due to calcium deficiency. There was no evidence of an associated pathogen. The number of seedlings with hypocotyl collapse decreased and the mean hypocotyl length increased when increasing levels of calcium (0-100 micrograms per gram) were supplied in an external nutrient solution to seedlings grown under sterile co...

متن کامل

Enhancing biological nitrogen fixation in common bean (Phaseolus vulgaris L)

viii CHAPTER 1. GENERAL INTRODUCTION 1 Hypotheses 7 Expected Outcomes 8 References 9 CHAPTER 2. GENOTYPIC VARIATION IN UREIDE CONTENT IN PHASEOLUS VULGARIS L. 19 Abstract 19 Introduction 20 Materials and Methods 21 Results and Discussion 23 Conclusions 28 References 29 CHAPTER 3. SHOOT AND ROOT CONTROL OF UREIDE ACCUMULATION AND PARTITIONING IN PHASEOLUS VULGARIS L. GENOTYPES 46 Abstract 46 Int...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1993-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023