اختلالات روانپزشکی در بیماران مصروع

نویسنده

  • قریشی زاده, سید محمد علی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده مقاله:

Psychiatric disorders are very prevalent in epilepsy, 30 to 50 percent of epileptic patients suffer from psychiatric problems. On the other hand, many psychiatric disorders such as dissociative disorder, sleep disorder, impulse control disorder and cyclic disorders have clinical features like epilepsy. Therefore, differential dagnosis is very important in dealing with epilepsy. Epilepsy has many psychological symptoms and signs. These features could be transient and unstable like those after and before epileptic attack, or it could be permanent and stable behavioural pattern such as personality changes seen in temporal lobe epilepsy.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اختلالات روانپزشکی محور یک در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

Background and purpose: Fibromyalgia syndrome is a chronic bone and skeleton disorder with an unknown aetiology that is characterized by widespread muscle and soft tissue pain. The aim of this research was to analyse the psychological disorders (axis one) in Fibromyalgia patients and frequencies of affective disorders, anxiety disorders and psychoses among them. Materials and methods: In a des...

متن کامل

گلوکوم و اختلالات روانپزشکی

مقدمه و اهداف گلوکوم یکی از شایع­ترین بیماری­های مزمن چشم است که به طور بالقوه می­تواند منجر به کوری دوطرفه گردد. این بیماری ممکن است بااختلالات روان­شناختی همراه باشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین گلوکوم و اختلالات روان­پزشکی می­باشد. مواد و روش­ ها مطالعه حاضر به مرور مطالعات موجود در زمینه وجود اختلالات روان­پزشکی در بیماران مبتلا ب...

متن کامل

اختلالات روانپزشکی و حاملگی

Psychiatric disorders are common in women during their childbearing years. Special considerations are needed when psychotic disorders present during pregnancy. Early identification and treatment of psychiatric disorders in pregnancy can prevent morbidity in pregnancy and in postpartum with the concomitant risks to mother and baby. Nevertheless, diagnosis of psychiatric illnesses during pregnanc...

متن کامل

بررسی اختلالات روانپزشکی محور یک در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

سابقه و هدف: سندرم فیبرومیالژی بیماری مزمن اسکلتی عضلانی با اتیولوژی نا شناخته ای است که با نشانه های اصلی درد منتشر در سراسر بدن و نقاط حساس متعدد شناخته می شود. با توجه به شیوع متفاوت در مطالعات، هدف از این مطالعه بررسی اختلالات روان پزشکی محور یک و مشخص کردن فراوانی اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی و سایکوزها در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا بوده است. مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی حاضر61 بی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  60- 63

تاریخ انتشار 1995-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023