ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

نویسندگان

  • بهرام یوسفی دانشگاه رازی کرمانشاه
  • سعید صادقی بروجردی دانشگاه کردستان
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی درکارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.  براساس جدول مورگان 140 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1982) استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. مدل ارائه شده براساس معادلات ساختاری دراین تحقیق نشان داد که تعهد سازمانی وعدالت سازمانی 81/0درصد تغییرات دلبستگی شغلی را تبیین می­کردو تعهد سازمانی ضریب اثر بیشتری بر دلبستگی شغلی نسبت به عدالت سازمانی داشت(05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائۀ مدل تأثیر معنویت و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان

  هدف از این پژوهش ارائۀ مدل تأثیر معنویت و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. برای سنجش معنویت سازمانی از پرسشنامۀ میلیمن و برای سنجش اخلاق سازمانی و درگیری شغلی از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها توسط جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و...

متن کامل

ارتباط بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی

هدف از انجام این  پژوهش، «تعیین رابطۀ بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران» است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که به‌صورت همبستگی و به روش(شکل) میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر از کلیۀ کارکنان مرد و زن وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران،  به تعداد 660 نفر(380 نفر مرد و 280 نفر زن) تشکیل شده است. حجم نمونه، براساس جدول مورگان 353...

متن کامل

روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

علی محمد صفانیا، فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی   مقدمه و هدف:  عدالت سازمانی، پایة‌ ضروری اثربخشی فرآیندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان است، و به طور بالقوّه، بسیاری از متغیّر‌های مربوط به پیامدهای رفتار سازمانی را تبیین می‌کند؛ از‌ این رو، هدف از تحقیق حاضر، هدف از تحقیق حاضر، بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: تعداد 112 پاسخنامه از ...

متن کامل

مدل یابی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و درگیری شغلی در وزارت ورزش و جوانان

هدف از پژوهش حاضر مدل­ یابی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و ازنظر روش اجرا پیمایشی بود که به شکل میدانی اجرا شده است. از مجموع 255 پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان 244 پرسشنامه قابل استفاده بود که به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­ گیری شامل، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن...

متن کامل

بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جامعۀ تحقیق، تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور به تعداد 914 نفر بودند، که از این میان 295 نفر، به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب ­شدند. جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHQ) و تعهد سازمانی آلن و می­یِر (OCQ) انجام گرفت. ضرایب پایایی این پرسشنامه‌ها را تحقیقات داخلی و خار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  115- 130

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023