عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت ورزشی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2538-3213
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود