عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت ورزشی

ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-3213

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود