عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت ورزشی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2538-3213
  • ناشر :پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره 44 تاریخ انتشار 2017-09-23

دوره

دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3