ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی

نویسندگان

  • نسیم صالحی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده مقاله:

برای ارزیابی عوامل مرتبط با کاربردفناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی، 176 مدیر ستادی سازمان‌های ورزشی با استفاده از نمونه­گیری تصادفی و براساس جدول کرجسای، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش‌نامة محقق‌ساخته در این زمینه پاسخ دادند. برای تعیین روایی صوری و محتوایی، از نظرهای متخصصان و برای تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون‌ چندمتغیری، تحلیل واریانس یک‌راهه ‌و تحلیل واریانس چندمتغیری) مناسب با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نسخة 52/8 و اس.پی.اس.اس نسخة ۲۱ به‌کار برده شد. یافته‌ها نشان داد که سن، سابقة شغلی، مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، عوامل فنی، محیطی، اقتصادی و نگرش با میزان استفاده از فناوری اطلاعات رابطة معناداری دارد. نتایج آزمون ‌مانوا بین خرده‌مقیاس‌های موردنظر پژوهش در سازمان‌های ورزشی تفاوت معنا‌داری را نشان داد. تحلیلرگرسیونمتغیرهانیزنشانداد که تمامیخرده‌مقیاس‌هاپیش‌بینی‌کننده‌هایمعنا‌داریبرایکاربرد فناوری اطلاعاتهستند. درنهایت، باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت سازمان‌ها‌ به‌شمار می‌رود و بنابراین، فراهم‌آوردن شرایط مطلوب کاربرد آن باید جزو اولویت‌های سازمان‌ها قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می شود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت و شکست کاربرد این فناوری در بخش دولتی و جمعبندی آنها، بخش...

متن کامل

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می شود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت و شکست کاربرد این فناوری در بخش دولتی و جمعبندی آنها، بخش...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اولویت‌بندی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی با استفاده از روش AHP

  امروزه استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش‌هایی روبه‌روست، ازاین‌رو به‌منظور اولویت‌بندی موانعکاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی نظرهای 71 نفر از کارشناسان و مدیران این سازمان‌ها از طریق پاسخگویی به پرسشنامه­های محقق­ساخته جمع­آوری شد. روایی (صوری، محتوایی) پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آنها به‌سبب نرخ ناسازگاری پرسشنامه­ها که کمتر از 1/0 بود، تأیید شد. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ ...

متن کامل

ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزشی ایران

در دنیای امروز، توسعۀ فناوری‌های اطلاعاتی با هدف ایجاد تحول و پیشرفت در سازمان ضروری به‌نظر می‌رسد و آنچه در این تحول از اهمیت بالایی برخوردار است، آگاهی کارکنان از منابع اطلاعاتی و مهارت و یا سواد فناوری اطلاعات می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیتسوادفناوری اطلاعات کارکنانسازمان‌های ورزشی است. بدین‌منظور، 176 مدیر و 194 نفر از کارشناسان ستادی این سازمان‌ها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 44

صفحات  225- 242

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023