سنجش دانش داوران فوتبال از مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری

نویسنده

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف سنجش دانش داوران فوتبال شهر اصفهان از مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری انجام گرفت. جامعۀ آماری‌ پژوهش را ‌کلیۀ داوران فوتبال شهر اصفهان در سال (1394) که به‌صورت فعال با هیأت فوتبال آن شهر همکاری داشتند، تشکیل دادند (100N=). روش انتخاب حجم نمونه روش کل شمار بوده که از این میان تعداد 52 نفر از داوران با درجات داوری مختلف در این پژوهش شرکت داشتند. از یک پرسش‌نامۀ پژوهشگر‌ساختۀ 80 سؤالی در‌قالب 12 بعد به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده گردید (روایی‌ 73/0؛ پایایی: 85/0). نتایج پژوهش ‌نشان داد که داوران فوتبال شهر اصفهان از آگاهی کافی درمورد مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری برخوردار نمی‌باشند (05/0P≤). به‌بیان‌دیگر، اگر‌چه آگاهی آن‌ها از برخی حیطه‌های وظایف قانونی داوری کافی است؛ اما دانش آن‌ها از نتایج عدم اجرای وظایف مربوطه، عناصر لازم جهت تحمیل مسئولیت مدنی، معیار یک داور متعارف‌ و چگونگی ورود به دعاوی قضایی مناسب نمی‌باشد. در این ارتباط، شاید سیستم آموزش داوری، کمبود منابع علمی مرتبط، عدم پوشش رسانه‌ای، عدم حمایت دانشگاهی و آگاهی نامناسب جامعۀ ورزش نسبت به مسائل حقوقی ورزش از جمله عوامل مؤثر بر دانش داوران فوتبال نسبت به مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسي نگرش، دانش و عملکرد داوران رشته‌هاي ورزشي پربرخورد در ارتباط با مسائل قانوني مرتبط با حرفۀ داوري

هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش، دانش و عملکرد داوران رشته‌هاي ورزشي پربرخورد در ارتباط با مسائل قانوني مرتبط با حرفۀ داوري است. جامعۀ آماري پژوهش شامل کليۀ داوران مرد رشته‌هاي ورزشي تکواندو، کاراته، جودو، کشتي، بوکس در شهر اصفهان در سال 1395 است که از ميان آنها 183 داور به‌صورت تصادفي طبقه‌ای انتخاب شدند. همچنين کليۀ مسئولان هیأت‌های ورزشي و اعضاي کمیته‌های داوري رشته‌هاي ورزشي مذکور در شهر اصفهان به...

متن کامل

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدا...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

مقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های داوری آنان

قضاوت یک حرفه ی پر چالش، مهیج و ارزشمند است. از طرف دیگر داوران در معرض سرخوردگی، بدرفتاری و بی حرمتی قرار دارند. داوران همانند مربیان و ورزشکاران در معرض فشار و هیجانات زیادی قرار دارند. آن ها باید علاوه بر غلبه کردن بر فشارهای روانی و جسمی، نسبت به امورات زندگی، حقوقی، شغلی و خانوادگی خود اهتمام ورزند. لذا تعجبی ندارد که بعضی از داوران دچار تحلیل رفتگی شوند. مسلش تحلیل رفتگی را کارکرد سه عامل...

15 صفحه اول

رابطۀ توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین توانمندی روان¬شناختی با رضایت شغلی داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود. 70 نفر از داوران لیگ برتر از جامعۀ 84 نفری انتخاب شدند. نتایج ضریب هم‌بستگی بیان¬گر آن بود که بین رضایت شغلی و تمامی مؤلفه¬های توانمندی روان¬شناختی به جز خودکارآمدی و همچنین بین رضایت شغلی با توانمندی کل ارتباط مثبت و معنا¬داری وجود داشت. یافته¬های تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که متغیر توانمندی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 44

صفحات  37- 50

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023