ارائة مدلی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال با استفاده از شبکه‌‌های عصبی

نویسندگان

  • رسول نظری دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
  • شیرین صابریان کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، ارائة روشی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات والیبال برمبنای آمار بازی‌های انجام‌شدة قبلی بود. جامعة آماری شامل همة مسابقات ورزشی و نمونة پژوهش، مسابقات لیگ جهانی والیبال قهرمانی 2014 لهستان بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بود که در بخش توصیفی،آمار بازی‌ها شامل تعداد آبشارها، تعداد دفاع‌های روی تور، تعداد سرویس‌های موفق، تعداد خطاها، زمان بازی، امتیاز تیم‌ها و تعداد ست‌های برنده و بازنده، از سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال به‌دست آمد. در بخش تحلیلی، اطلاعات با استفاده از جعبة ابزار شبکة عصبی نرم‌افزار متلب تجزیه‌وتحلیل شد و مدلی پیش‌بینی برای آن نیز ارائه شد. نتایج و نمودارهای حاصل از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده نشان داد که شبکة عصبی پرسپترون دولایه با هشت ورودی و یک خروجی به‌همراه تابع انتقال تانژانت سیگموید، با 10 نورون در لایة مخفی اول و تابع انتقال خطی با 8 نورون در لایة مخفی دوم، با 10/93 درصد پیش‌بینی درست در مرحلة آموزش، 90 درصد پیش‌بینی درست در مرحلة صحت‌سنجی و 61/82 درصد پیش‌بینی درست در مرحلة آزمون، الگوی مناسبی برای پیش‌بینی نتایج مسابقات والیبال در این لیگ جهانی است. می‌توان از این مدل‌ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت تیم خودی و حریفان استفاده کرد. درواقع، این مدل همانندآنالیزور یا کارشناس ماهری است که اطلاعات مفیدی را در اختیار مربیان و مدیران قرار می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ساختاری تمایل به بازگشت تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس اولویت‌بندی کیفیت خدمات و رضایتمندی

ارائۀ خدمات با‌کیفیت در رقابت‌های ورزشی سبب افزایش تماشاگران جدید، توسعۀ مشاغل و کاهش عدم حضور ورزشکاران می‌‌شود. درحقیقت، کیفیت خدمات یکی از مهم‌ترین عواملی است که به رضایتمندی و تداوم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها منجر می‌شود؛ لذا، هدف از پژوهش حاضر تحلیل مسیر کیفیت خدمات و رضایتمندی بر تمایل به بازگشت تماشاگران لیگ جهانی والیبال بود. بدین‌منظور، 375 تماشاگر حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال ب...

متن کامل

بررسی تفاوتهای رده های سنی از نظر ویژگیهای فیزیولوژیکی و نتایج مسابقات جهانی در والیبال

هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت های موجود بین بازیکنان نوجوان، جوان و بزرگسال از نظر ویژگی های بدنی، ارتفاع پرش عمودی، مدت زمان و نتایج مسابقات والیبال بوده تا از این طریق گامی در جهت توسعه معیار های ارزیابی بازیکنان والیبال برداشته شود. روش تحقیق: بازیکنان و تیم های شرکت کننده در 8 رویداد مهم بی نالمللی والیبال جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل دادند. در مجموع اطلاعات مربوط به 128 تیم از...

متن کامل

ارائة مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه‌ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

درآمدهای رسانه‌ای یکی از چهار دسته درآمدهای صنعت فوتبال هستند که در اغلب موارد بیشترین درآمدها را نیز ایجاد می‌کنند. این درآمدها علاوه‌بر شهرت تیم‌ها و جذابیت فنی مسابقه‌ها، تحت‌تأثیر ارزش اقتصادی بازیکنان که به‌واسطة رسانه‌ها ایجاد می‌شود نیز قرار دارند که از آن با عنوان «ارزش رسانه‌ای» یاد می‌شود. با توجه به اهمیت ارزش رسانه‌ای بازیکنان در درآمدهای اقتصادی باشگاه‌ها و نبود ابزار برای ...

متن کامل

تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

هدف از این پژوهش شناخت سیستم­های انرژی درگیر در والیبال با تاًکید بر تفاوت در پست‌های مختلفدر مسابقات لیگ برتر باشگاه­های ایران بود. با توجه به جدول برگزاری مسابقات تمامی 24 بازی رفت و برگشت یکی از تیم­ها توسط پژوهش‌گر فیلم‌برداری گردید. جهت بررسی بهتر ابتدا به وسیله برنامه تخصصی، فیلم‌ها به فرمت‌های قابل استفاده در برنامه آنالیز تبدیل شدند. سپس تعداد و نوع پرش­ها جمع­آوری و جهت بررسی و تجزیه و ...

متن کامل

مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از پژوهش حاضر، آزمون مدل اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. جهت انجام پژوهش، 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده و در آن شرکت نمودند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی (با اصلاحاتی جزئی) از نکویی برازش برخوردار می‌باشد و حمایت از لیگ برتر فوتبال موجب افزایش آگاهی از محصول، بهبود وجهۀ حامی، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 44

صفحات  17- 36

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023