شیرین صابریان

کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

[ 1 ] - ارائة مدلی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال با استفاده از شبکه‌‌های عصبی

هدف این پژوهش، ارائة روشی هوشمند برای پیش‌بینی نتایج مسابقات والیبال برمبنای آمار بازی‌های انجام‌شدة قبلی بود. جامعة آماری شامل همة مسابقات ورزشی و نمونة پژوهش، مسابقات لیگ جهانی والیبال قهرمانی 2014 لهستان بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بود که در بخش توصیفی،آمار بازی‌ها شامل تعداد آبشارها، تعداد دفاع‌های روی تور، تعداد سرویس‌های موفق، تعداد خطاها، زمان بازی، امتیاز تیم‌ها و تعداد ست‌های برنده ...

نویسندگان همکار