شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

امروزه، در مطالعات مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به‌خود جلب کرده است؛ رفتارهایی که توجه به آن‌ها می‌تواند یکی از راه‌های اساسی در افزایش اثربخشی سازمان‌ها باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. مدیران و کارشناسان وزارت ورزش‌وجوانان و ادارات کل ورزش‌وجوانان ایران جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند که 391 فرد به‌صورت روش‌های تصادفی ساده و خوشه‌ای نمونه‌گیری شدند. درمورد عوامل سازمانی، نتایج نشان داد که امنیت شغلی، معنویت سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، نظام تشویق و پاداش، ماهیت شغل، آموزش، شایستگی مدیریت، سبک مدیریت، کیفیت زندگی کاری در توسعة رفتار شهروند سازمانی مؤثر بودند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد شد که مسئولان و مدیران سازمان‌های ورزشی به برگزاری کلاس‌های آموزشی با محوریت شناخت جایگاه و اهمیت رفتار شهروند سازمانی در پیشبرد اهداف سازمان‌های ورزشی اقدام کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران

هدف: در این مقاله تلاش شده است در مرحله نخست عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران شناسایی گردد و در مرحله بعدی این عوامل به جهت اقدامات لازم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌ها اولویت‌بندی شوند. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه­ی ‌آماری پژوهش اساتید مدیریت ورزشی و جمعی از صاحب‌نظران مدیریت استراتژیک بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری ه...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سازمانی استانداری خوزستان

پژوهش حاضر در صدد آن است عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی سازمانی را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه میدانی به شمار می رود، روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعه این پژوهش در بخش اول مشتمل بر خبرگان و در بخش دوم مشتمل بر کلیه کارکنان استانداری خوزستان می‌باشد (475 نفر). به طوری که در بخش او...

متن کامل

مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی

     رفتارنابهنجار‌سازمانی، رفتاری داوطلبانه با رویکردی منفی است که موجب کاهش بهره‌وری سازمان می‌شود. هدف پژوهش حاضر که از روش ترکیبی استفاده می‌کند، تبیین (علت‌یابی) رفتارنابهنجار‌سازمانی ابعاد، مولفه‌ها، شاخص‌ها و نحوه ارتباط بین آنها است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی از نوع پیمایشی و حجم نمونه آن در بخش کیفی 14 نفر و در بخش کمّی ۳۰۰‌ نفر است. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ تحقیق و اجرای آمار توصی...

متن کامل

چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه

پژوهش حاضر با هدف کشف و احصاء عوامل محیطی موثر بر رفتار سازمانی در دانشگاه‌های ایران انجام گرفته است. بنابراین در این پژوهش از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده گردید. مشارکت‌کنندگان حاضر در پژوهش شامل 15 نفر از مختصصان مدیریت و رفتار سازمانی با تجربه دانشگاهی بودند که با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش "معیار" انتخاب شدند. روش گرداوری و جمع آوری داده های پژوهش حاضر، مصاحبه‌های عمیق...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل گردشگری الکترونیک در ایران می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی بودکه در دو مرحله اجرا شد. درمرحله اول با بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با این زمینه و مصاحبه با محققان با روش تحلیل کیفی به نظرسنجی پراخته شد، در مرحله دوم با روش دلفی با نظرسنجی از 100 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی وگردشگری در سطح کشور تا محدوده توافق نظری اجرا ...

متن کامل

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی دانشگاه تهران)

هدف: هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر رفتارهای انحرافی بود. روش: بر اساس ادبیات پژوهش، عوامل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، جوّ اخلاقی، استرس شغلی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی درک‌شده و سیاست سازمانی شناسایی شد. جامعۀ آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه 127 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 44

صفحات  119- 138

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023