شناسایی و اولویت بندی راهبردها و راهکارهای توسعه ورزش در شهر بوکان

نویسندگان

  • شهروز غایب زاده دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه
  • نوید آهنگری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:

برنامه‌های راهبردی به توسعة ورزش کمک می‌کنند تا یک شهر، منحصربه‌فرد، پرجنب‌وجوش و ازلحاظ اقتصادی پایدارتر شود. دراین‌راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامه‌های راهبردی در توسعة ورزش شهر بوکان انجام ‌شد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسش‌نامة خبرگان (محقق‌ساخته) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک ویکور استفاده شد. جامعة آماری، اندیشمندان و صاحب‌نظران در حوزة ورزش بودند که 30 نفر به‌صورت نمونه‌های هدفمند انتخاب شدند و موردپرسشگری قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که راهبرد ایجاد ایستگاه‌های ورزش در محله‌ها و همة معابر عمومی، در اولویت اول برنامه‌ریزی قرار داشت و برای آن، ضرورت اجرای برنامة زمانی کوتاه‌مدت باید موردتوجه قرار گیرد. همچنین، راهبرد بسترسازی مناسب برای ارتقای ورزش قهرمانی ازطریق ورزش همگانی، در اولویت آخر رتبه‌بندی قرار داشت؛ بنابراین،  برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای آن ضرورتی ندارد و جزو برنامه‌های بلندمدت برای توسعة ورزش قرار دارد. دراین‌راستا، سازمان‌ها و ادارات مسئول در بخش ورزش باید برنامه‌های راهبردی تدوین‌شدة موجود و سایر راهبردهای پیش ‌رو را سرلوحه و الگوی کار خود قرار دهند و آن را تا پایین‌ترین سطوح ورزش شهر نفوذ دهند و در توسعة آن تلاش کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

پیشرفت تکنولوژی کنونی کشورهای پیشرفته بدون توجه به آموزش عملاً امکان پذیر نیست و این کشورها در حقیقت از وابستگی حیاتی آموزش و تکنولوژی، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیده‌اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه صنعت اِشام 2008 استفاده شد ...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

پیشرفت تکنولوژی کنونی کشورهای پیشرفته بدون توجه به آموزش عملاً امکان پذیر نیست و این کشورها در حقیقت از وابستگی حیاتی آموزش و تکنولوژی، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیده اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه صنعت اِشام 2008 استفاده شد ...

متن کامل

اولویت بندی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: شهر بوکان)

با افزایش جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، انسانها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش ازحد جمعیت و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است. برای رفع این نیازها، انسان شهرنشین اقدام به ایجاد پارکها در داخل شهرها کرده است. هدف تحقیق حاضر اولویت بندی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل topsis در پارکهای (محمدیه،...

متن کامل

راهبردها و راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل شهری: اولویت بندی بر اساس روش نمودار هسه

Increasing number of urban trips and inappropriate use of motor vehicle fleet, especially private passenger cars with its unwanted consequences, including excessive increase in fuel consumption, makes it necessary to think about appropriate strategies and policies for planning and management of energy resources. This paper tries to identify fuel management strategies and policies in urban trans...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران می‌باشد. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و دردسترس بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و خبرگان تربیت‌بدنی، مدیر و معاونان اداره تربیت‌بدنی دانشگاه مازندران بود. در مرحله اول تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، عوامل توسعه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، عوامل شناسای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 44

صفحات  51- 72

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023