ارائه یک ساختار ناب/شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با رویکرد خبره‌محور تفسیری

نویسندگان

  • مریم همتی مدیریت صنعتی، پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

امروزه رویکرد ناب برای کاهش اقدامات بی فایده و بدون ارزش افزوده در یک فرآیند تأکید می‌کند و روش شش سیگما تغییرات فرآیند را از طریق بکارگیری روش‌های آماری کاهش می‌دهد و این دو ابزار با تمرکز جدی بر سنجش شاخص‌های عملکردی و فرآیندی سازمان فرصت بهتری را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار فراهم می آورد. هدف اصلی تحقیق بررسی مدل‌های شش سیگمای ناب می‌باشد و تلاش می‌کند مدلی از شش سیگمای ناب برای بهبود عملکرد مراکز درمانی ارائه کند. این پژوهش که از نوع هدف تحقیقی کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی می‌باشد، محقق با بهره‌گیری از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری فازی و نظرات 11 خبره به طراحی ساختار ناب شش سیگما برای مراکز درمانی پرداخت و بر اساس نتایج مدل پیشنهادی در 5 سطح قرار گرفت که فاز کنترل در سطح اول قرار گرفت که به نوعی موفقیت یا عدم موفقیت و مشکلات حین اجرا توسط این فاز شناسایی خواهد شد. در پایان نیز بر اساس مدل تحقیق پیشنهادهای اجرایی و کاربردی ارائه شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف

درخصوص توسعه‌ی شرکت‌های هواپیمایی و برنامه‌ریزی خطوط پروازی مدل‌های زیادی ارائه شده است. در توسعه‌ی این مدل‌ها نیز از رویکردهای مختلف ــٓنظیر برنامه‌ریزی ریاضی، روش‌های تشریحی، شبیه‌سازی با توجه به نظریه‌ی صفٓــ و نیز از مدل‌های ابتکاری استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در توسعه‌ی مدل‌ها براساس کارکرد مدل‌ها در برآورد و تقاضای سفر، زمان‌بندی عملیات، نحوه‌ی ارائه‌ی سرویس و خدمات به مشتری، تعیین...

متن کامل

ارائه مدلی برای رتبه‌بندی عملکرد شغلی ماماها در ارائه مراقبت‌های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان

چکیده:کیفیت خدمات مامایی با توجه به ارتباط مستقیم آن با سلامت زنان، دختران و نوزادان اهمیت زیادی دارد بنابراین این پژوهش با هدف طراحی مدلی برای رتبه­بندی عملکرد شغلی ماماها در ارائه مراقبت­های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان صورت گرفته است.جامعه آماری دربرگیرنده همه کارشناسان خبره بخش ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کرمان در سال 1394 یعنی 15 نفر بوده است. که به روش نمونه...

متن کامل

ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایرصنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تأثیرشگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعاتاست.قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادیدر صنعت گردشگری محسوب میشود. این مطالعه در نظر دارد با توجه به ...

متن کامل

تحلیل عوامل محیط‌زیستی مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

هدف این تحقیق شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر اتخاذ پایداری محیط‌زیستی در سیستم‌های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول شامل 12 خبره که از نظرات آنها جهت تعیین عوامل اصلی و تعیین روابط علت و معلولی آنها استفاده شد. جامعه دوم را، 250 نفر از کارکنان، پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزرهای مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) اصفهان تشکیل می‌دهند. بر اساس نتایج بر...

متن کامل

رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

رضایت مشتریان سیستم­های تولیدی و خدماتی به عنوان شاه بیت غزل رقابت امروزه در دنیای کسب‌وکار مدرن خودنمایی می­کند. تعریف عناصر، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای رضایت مشتریان به ویژه در سیستم­های تولید خدمات در سال­های اخیر مورد توجه وافر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مقصود روش­های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه­های زیادی برای آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق از رویکرد شش سیگما به عنوا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره بهار

صفحات  26- 38

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023