× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

مدیریت استاندارد و کیفیت

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-3311 ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی