عنوان ژورنال

مدیریت استاندارد و کیفیت

ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-3311

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود