عنوان ژورنال

مدیریت استاندارد و کیفیت
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :2345-3311
  • ناشر :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی