سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

نویسندگان

  • علی ناظری عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند
چکیده مقاله:

ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻟﻮدﮔﻲ‌ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ هستند. از اﻳﻦ‌رو آﮔﺎه‌ﺳﺎزی و آﻣﻮزش آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰان، ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‌. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰاری ﻛﻠﻴﺪی و راﻫﺒﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش آن‌ ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آن‌ها ﺑﺮ روی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر مزیت رقابتی و تعدیلگر متغیر هزینه تعویض » می‌باشد.‌ روش پژوهش از نظر هدف،‌ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، ‌توصیفی-پیمایشی است.‌ جامعه آماری در این پژوهش مدیران، معاونین و کارشناسان مالی شرکت می‌باشند. ‌‌ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه‌ها محتوایی که با استفاده از نظرات افراد خبره و اساتید صاحب نظر در علم مدیریت استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازآلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب به ترتیب مورد تأیید قرار گرفته‌است.‌ داده‌ها توسط نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. از آزمون همبستگی و رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است و براساس نتایج به دست آمده تمامی فرضیه های موجود در پژوهش تأیید گردیدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و استراتژی عمومی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی

هدف اصلی سازمان‌ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری برای بقا، رشد و سودآوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی می‌پردازد. در این پژوهش نوآوری سازمانی شامل سه بعد محصول، فرایند و اجرا است. ابعاد متغیر وابسته شامل مالی، مشتری، فرایند داخلی، رشد و یادگیری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، ا...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی» می‌باشد.‌ روش پژوهش از نظر هدف،‌ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، ‌توصیفی-پیمایشی است.‌ جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مالی 12 شرکت خصوصی فعال در صنعت تولید وسائل گازسوز می‌باشند که تعداد آن‌ها مجموعاً 103 نفر بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 85 نفر تعی...

متن کامل

نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی در کسب مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری مناطق شمالی کشور

محیط بین المللی گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی را ایجاد نموده که منجر به عدم اطمینان بیشتری گردیده است. چنین تحولاتی الزاماً نیاز به بهبود مستمر در کیفیت و پایداری سیستم خدماتی را در صنایع گردشگری امری ضروری می سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی بر مزیت رقابتی مؤسسات هتل داری می باشد. روش تحقیق آن توصیفی - پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی است و جامعه آماری این پژ...

متن کامل

بررسی تاثیر مدیریت هزینه استراتژیک بر عملکرد مالی با تاکید بر هزینه‌های زیست محیطی

این پژوهش درصدد است تاثیر دو جنبه مهم از مدیریت هزینه استراتژیک (مدیریت هزینه اجرایی و مدیریت هزینه ساختاری) بر عملکرد مالی شرکتها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای این منظور، تاکید ویژه ای بر هزینه های زیست محیطی شده است. جنبه اجرایی مرتبط با هزینه های زیست محیطی شامل مدیریت، کنترل و بهینه سازی هزینه ها در سطح استراتژیهای زیست محیطی مدنظر و جنبه ساختاری بیانگر نحوه تاثیرگذاری هزینه های زیس...

متن کامل

نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان¬ها بر اساس دانش زندگی می¬کنند و می¬میرند و موفق‌ترین سازمان¬ها، آن‌هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع¬تری استفاده می¬کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین¬آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افز...

متن کامل

استراتژیهای مدیریت هزینه و ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی و تطبیقی: هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت)

سازمانها در یک محیط پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری شکل گرفته اند و در کنار سایر بنگاههایاقتصادی با دستیابی به اهداف راهبردی خود به تکامل می رسند. خلق و حفاظت از مزیت رقابتی در این فضایرقابت زا در سطح داخلی و بین المللی، به عنوان یکی از مؤلفه های تضمین ماندگاری سازمان به حساب می آید.امروزه مشتریان خدمات و کالای مورد نیاز خود را بدلیل وجود محصولات متنوع و وفور عرضه کنندگان کالا، درپایین ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره پاییز

صفحات  6- 18

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023