علی ناظری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

[ 1 ] - بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران

با ظهور بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران بوده است. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر پاسخدهی، امنیت اطلاعات، در دسترس بودن سیستم و سهولت استفاده، بر رضایتمندی مشتریان این بانک پرداخته‏اند. ...

[ 2 ] - بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری

هدف از این تحقیق، بررسی روابط موجود بین اقدامات و عملکرد SCQM و نوآوری است. این مدل از طریق تحلیل مسیر با استفاده از داده های مقطعی صنعت خودرو ایران طراحی و تست شده است . با استفاده از یک روش کمی، 280 نفر از 500 مدیر ارشد و اجرایی در صنعت خودرو ایران در این نظرسنجی شرکت کرده و آن را تکمیل نمودند. از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی فرضیه های پژوهش و مدل مفروض استفاده شد. این یافته...

[ 3 ] - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی» می‌باشد.‌ روش پژوهش از نظر هدف،‌ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، ‌توصیفی-پیمایشی است.‌ جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مالی 12 شرکت خصوصی فعال در صنعت تولید وسائل گازسوز می‌باشند که تعداد آن‌ها مجموعاً 103 نفر بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 85 نفر تعی...

[ 4 ] - سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻟﻮدﮔﻲ‌ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ هستند. از اﻳﻦ‌رو آﮔﺎه‌ﺳﺎزی و آﻣﻮزش آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰان، ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‌. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰاری ﻛﻠﻴﺪی و راﻫﺒﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش آن‌ ها...

[ 5 ] - استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیست محیطی؛ نقش میانجی سیستم‌های کنترل پایداری

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی پایداری پیشگرانه بر استانداردهای زیست محیطی از طریق متغیر میانجی سیستم‌های کنترل پایداری می باشد. ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها پرسشنامه بوده است که در قالب طیف لیکرت، تدوین گردید و برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان و مدیران شرکت استیل البرز تشکیل می دهند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 120 نفر...

[ 6 ] - مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر گواهینامه استاندارد ایزو می باشد.برای گردآوری داده ها از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. متناسب با مولفه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ای شامل 72 سوال مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پر...

[ 7 ] - Identification and Prioritization of Barriers to Implementation of Green Human Resources Management in Tehran Oil Refining Company

Green Human Resource Management is a comprehensive approach in today's organization and management, especially in the last decade, which has been met with great success in the scientific and industrial communities. In the Petroleum industry, the use of green human resources has become a strategic tool for achieving sustainable competitive advantage. So, this study intended to identify and prior...