مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو

نویسندگان

  • علی ناظری عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر گواهینامه استاندارد ایزو می باشد.برای گردآوری داده ها از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. متناسب با مولفه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ای شامل 72 سوال مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه با نظر اساتید گروه مدیریت و خبرگان صنعت به تایید رسید . از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی استفاده شد که میزان بیشتر از ۰.۷ را نشان داد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار تایید یا رد فرضیه ها سنجش شدند. نتایج نشان داد که از بین 9 فرضیه، 4 فرضیه با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب تأثیر بزرگتر از ۰.۰۵است، رد و بقیه تایید شدند. لذا مدیریت زنجیره تامین سبز فرصتی برای شرکت ها فراهم می کند تا برای طراحی و تولید محصولات سبز، سرمایه گذاری کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان)

در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. در این راستا یک مدل مفهومی برای این تحقیق طراحی گردید. جامعه آ...

متن کامل

سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻟﻮدﮔﻲ‌ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ هستند. از اﻳﻦ‌رو آﮔﺎه‌ﺳﺎزی و آﻣﻮزش آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰان، ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‌. آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰاری ﻛﻠﻴﺪی و راﻫﺒﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش آن‌ ها...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی» می‌باشد.‌ روش پژوهش از نظر هدف،‌ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، ‌توصیفی-پیمایشی است.‌ جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مالی 12 شرکت خصوصی فعال در صنعت تولید وسائل گازسوز می‌باشند که تعداد آن‌ها مجموعاً 103 نفر بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 85 نفر تعی...

متن کامل

بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان در صنایع غذایی استان البرز

در صنایع مختلف، ضرورت ارزیابی و انتخاب فناوری ها برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی به خاطر فعالیت های تولیدی شان در حال توسعه است. امروزه مشتریان بیشتری به محصولات سازگار با محیط زیست تمایل دارند. از طرفی فشار گروه های دوست دار طبیعت، سازمان های بین المللی و دولتی حامی مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی، باعث توجه سازمان ها به مسائل مرتبط با مدیریت زیست محیطی و انرژی شده است. در سده های اخیر توس...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول pvc

چکیده در شرایطی که شرکت های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه های مدیریت زیست محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (gscm) می تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای gscm و رابطه آن با ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره بهار

صفحات  5- 20

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023