نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه بین مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان

نویسندگان

  • حمیدرضا طلایی استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
  • مسعود براتی گروه مدیریت صنعتی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  • مهران ضیائیان کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان است. استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه شامل قابلیت شهود پروژه، انعطاف پذیری پروژه، و توسعه تامین کنندگان است. مدیریت ارتباطات پروژه نیز در 2 بعد ارتباطات بیرونی و درونی مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد پروژه نیز در سه حوزه هزینه، زمان و کیفیت اندازه‌گیری شده است. در این پژوهش، 180 پروژه عمرانی شهرداری اصفهان، به عنوان نمونه‌ی آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده که توسط مدیران پروژه‌ها تکمیل شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌ی تاثیر مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از تایید این فرضیه و تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه است. به منظور سنجش اثر تعدیلگری استراتژی‌های کاهش ریسک، از روش تحلیل گروه‌های فرعی استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی‌های انعطاف‌پذیری پروژه و گسترش تأمین‌کنندگان بر رابطه‌ی مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌ تاثیر مثبت و معنادار دارد ولی نقش تعدیلگری شفافیت پروژه مورد تائید قرارنگرفت. یافته‌های این پژوهش، می‌تواند در سازمان‌های پروژه محور مورد استفاده قرار گیرد و آن‌ها را در بهبود عملکرد در سه حوزه‌ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه‌ها یاری رساند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت)

امروزه فضای پیچیده و پرابهام صنعت ساخت، عوامل فعال را ناگزیر به بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت پروژه و دانش روز دنیا می‌کند. این عوامل به‌دلیل گستره‌ی پهناور این دانش، بیشتر بر حوزه‌های کلیدی گریزناپذیر متمرکزند که این خود ضامن موفقیت‌های بیشتر خواهد بود. با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مذکور، مدل یکپارچه‌یی از ارزیابی عملکرد و آنالیز ریسک، در قالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور و با هدف افزای...

متن کامل

مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی با در نظر گرفتن روابط متقابل ریسک پروژه: بیشینه نمودن مطلوبیت

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب برای مقابله با ریسک‌هایی می‌باشد که ممکن است در یک پروژه رخ دهد. در تحلیل واکنش ریسک، ریسک‌ها اغلب دارای وابستگی متقابل فرض می‌شوند. درواقع ریسک‌ها در یک پروژه متقابلاً روی‌هم تأثیر می‌گذارند و ریسک مستقل به‌ندرت وجود دارد. اجرا و مدیریت پروژه‌های مختلف ازجمله پروژه‌های ساختمانی، دارای موارد مبهم فراوانی است. این‌گونه موارد که عدم قطعیت نامیده می‌شوند، نتیجه را گ...

متن کامل

استراتژی‌های راهبری پروژه‌های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه‌های دانش مدیریت پروژه

پروژه‌های نفت و گاز دارای جایگاه بسیار مهمی در توسعه کشور هستند، زیرا در حال حاضر، بخش اعظم منابع مالی برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین می‌گردد. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم اهمیت این پروژه‌ها، بسیاری از آنها به نقطه موفقیت نمی‌رسند. مقاله حاضر به تدوین استراتژی‌هایی (جهت‌گیری) در هدایت و راهبری پروژه‌های نفت و گاز در نیل به موفقیت، می‌پردازد. به...

متن کامل

ماتریس مدیریت ریسک پروژه در مهندسی

 ریسک پروژه در مهندسی، واقعه¬ای یا شرایطی غیر قطعی است که اگر اتفاق بیفتد، بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. در واقع، یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیفتد یک معلول .مدیریت ریسک فرایند برنامه ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه است. هدف اصلی از فرایند مدیریت ریسک مدیریت اثربخش ریسکها و فرصتهای پروژه است. در هر فرایندی استفاده از ابزارهای مرتبط برای رسیدن...

متن کامل

بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی

در تئوری نمایندگی، کنترل مهم ‌ترین وظیفه هیئت مدیره است. در این راستا حضور مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره نقش ارزنده‌ای را در سازماندهی بهتر درونی و بهبود فرایندهای تصمیم‌ گیری و به تبع بهبود عملکرد شرکت ایفا می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر مدیران غیر موظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌ گذاری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق اطلاعا...

متن کامل

ارزیابی، اولویت بندی و مدیریت ریسک در پروژه های گودبرداری

زمینه و هدف: پروژه­های گودبرداری با توجه به اهمیت و پیچیدگی‌های اجرایی و نبود ساختارهای قانونی مناسب برای کنترل این گونه پروژه­ها تبعات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فراوانی را با خود به همراه دارد. عدم اجرای صحیح در این گونه پروژه­ها موجب شده است سالانه خسارت‌های فراوان جانی و مالی ناشی از فروریزش گودها بوجود بیاد. با بررسی حوادث ساختمانی رخ­داده در طی دهه گذشته، مرحله گودبرداری بیشترین خسارت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره بهار

صفحات  27- 43

تاریخ انتشار 2020-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021