ارائه یک شاخص جدید اعتبار خوشه‌‌بندی بر مبنای کاردینالیته فازی

نویسنده

  • محمود دهقان نیری استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

بسیاری از روش‌های خوشه‌‌بندی مستلزم تعیین تعداد خوشه‌‌های مورد جستجو می‌‌باشند. به مسئله تعیین تعداد خوشه‌های مناسب در خوشه‌‌بندی، مسئله اعتبار خوشه‌‌بندی می‌‌گویند. تخمین تعداد خوشه‌‌های بهینه از مهم‌ترین موضوعات مدنظر متخصصان خوشه‌‌بندی در سال‌‌های اخیر بوده و منجر به معرفی شاخص‌‌های اعتبار زیادی شده است. پیشرفته‌‌ترین این شاخص‌‌ها مبتنی بر تحلیل همزمان دو معیار میزان فشردگی(تراکم) درون خوشه‌‌ها و میزان جدایی خوشه‌‌ها از یکدیگر می‌‌باشد که عمدتاً درنتیجه عدم کارایی محاسباتی و پیچیدگی ریاضی ناکارآمد می‌شوند. به‌منظور رفع این کاستی، مقاله حاضر به پیشنهاد شاخص FCI که از مفهوم کاردینالیته در مجموعه‌‌های فازی بهره می‌برد، پرداخته است. این شاخص علاوه بر در نظر گرفتن همزمان دو معیار تراکم و جدایی، از کارایی محاسباتی بالایی برخوردار بوده و به‌دوراز تکلف ریاضی، با استفاده از کاردینالیته در خوشه‌‌بندی فازی به تعیین تعداد بهینه خوشه‌‌ها می‌‌پردازد. در این مقاله علاوه بر مرور شاخص‌‌های اعتبار خوشه‌‌بندی، به تشریح شاخص پیشنهادیFCI  پرداخته شده و درنهایت، به‌منظور تبیین اثربخشی و کارایی شاخص، از مثال عددی استفاده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

تخمین تعداد بهینه خوشهها در دسته بندی بدون نظارت دادهها، از زمینههای چالش برانگیز برایمحققان در سالهای اخیر بوده که منجر به ارائه شاخص های اعتبار خوشه بندی متعدد شده است. اینشاخصها اغلب از دو معیار فشردگی و جدایش برای ارزیابی خوشه بندی انجام شده استفادهکه توسط ECAS می کنند. در این مقاله، یک معیار جدایش جدید برای شاخص اعتبار خوشهبندیفاضل و همکاران ] 1[ ارائه شده است، معرفی می گردد، که در آن از م...

متن کامل

ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

تخمین تعداد بهینه خوشهها در دسته بندی بدون نظارت دادهها، از زمینههای چالش برانگیز برایمحققان در سالهای اخیر بوده که منجر به ارائه شاخص های اعتبار خوشه بندی متعدد شده است. اینشاخصها اغلب از دو معیار فشردگی و جدایش برای ارزیابی خوشه بندی انجام شده استفادهکه توسط ecas می کنند. در این مقاله، یک معیار جدایش جدید برای شاخص اعتبار خوشهبندیفاضل و همکاران ] 1[ ارائه شده است، معرفی می گردد، که در آن از م...

متن کامل

ارائه معیاری برای شاخص اعتبار در خوشه بندی فازی

در خوشه بندی داده ها تعیین تعداد خوشه ی بهینه امری ضروری است هر چند این امر بسیار پرچالش می باشد. اکثر الگوریتم های موجود در زمینه تحلیل خوشه نیاز دارند تا تعداد خوشه ها پیش از اجرای الگوریتم به عنوان ورودی به آنها داده شود. لذا در این پایان نامه با استفاده از روش خوشه بندی فازی که دقت خوبی دارد و از الگوریتم های فازی با تعداد خوشه های مختلف به عنوان ورودی استفاده کرده است، تعداد خوشه های بهینه...

ارائه یک الگوریتم جدید در ترکیب GPS/ABS مبتنی بر منطق فازی برای ناوبری خودرو

سیستم مکانیاب GPS در صورت قرار گرفتن در شرایط مناسب محیطی (مشاهده حداقل چهار ماهواره GPS با توان سیگنال دریافتی کافی)، قادر است نقاط مکانی را با دقت بالا و به طور پیوسته تولید نماید. با این حال، اغلب در مناطق شهری مانند خیابان‌های با ساختمان و درخت‌های بلند، به دلیل کاهش توان سیگنال و چند مسیره شدن آن، نتیجه مکان تخمین زده شده توسط GPS، همواره دارای خطا است. همچنین، درزیرگذرها و تونل‌ها، سیگنال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  99- 122

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023