عنوان ژورنال

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

ناشر: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2476-6291

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود