عنوان ژورنال

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-6291
ناشر: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود