ارائه یک مدل ریاضی جهت تعیین سبکهای تصمیم گیری و ارتقای اثربخشی آن در شرایط وجود عدم قطعیت در داده ها

نویسندگان

  • حسین رحمان سرشت استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
چکیده مقاله:

تصمیم گیری در دنیای واقعی مستلزم در نظر گرفتن شواهد و اطلاعات بدست آمده از منابع مختلفی است که در تصمیم گیری موثر است ،گاه این شواهد و اطلاعات در دسترس و دقیق بوده و گاه چنان پیچیده و مبهم است که منجر به ظهور سبکهای تصمیم گیری گوناگون می گردد. پژهش حاضر برآن است تا بااستفاده از قوانین احتمالات مبتنی بر میزان قطعیت داده ها و بر مبنای تئوری ریاضی شواهد دمپستر شافر الگویی برای تعیین سبک تصمیم گیری مدیران بالاخص در شرایط عدم قطعیت داده ها ارائه دهد.و درنهایت با کاهش عدم قطعیت در اخذ تصمیم منجربه ارتقای اثربخشی تصمیم گیری گردد. در این مدل ، تصمیم گیری برمبنای مولفه ای چهارگانه آن باتوجه به نظرخبرگان ، وبراساس الگوی تئوری شواهد مدلسازی ویک مدل غیرخطی ارائه شد. سپس پرسشنامه ای حاوی 18سوال در خصوص نوع مساله پیش رو جهت تصمیم گیری در مدیران شعب یکی از بانکهای خصوصی در سطح استان گیلان و بر مبنای طیف لیکرت ،توزیع گردید. داده های حاصله باالگوی ارائه شده مدلسازی و نتایج نهایی بدست آمد. نتایج نشان داد که در شرایط قطعیت داده ها رویکرد تحلیلی و عقلائی و در شرایط عدم قطعیت داده ها رویکردهای شهودی جهت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند. به علاوه مدل یشنهادی ، راهکاری را جهت اخذ و ارتقای اثربخشی تصمیمات از طریق تجمیع نظرات خبرگان فراهم می آورد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل ریاضی ساده و اعتبار سنجی آن جهت تعیین بهترین حوزه عملکرد موانع صوتی

  Background and aims   Traffic noise barriers are the most important measure to control the environmental noise pollution. Diffraction from top edge of noise barriers is the most important path of indirect sound wave moves towards receiver.Therefore, most studies are focused on  improvement of this kind.   Methods   T-shape profile barriers are one of the most successful barrier among many dif...

متن کامل

تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکتهای دانش بنیان)

تصمیم‌گیری در شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان با توجه به عدم وجود ساختار و منابع لازم از یک‌سو و تأثیرگذاری تصمیم‌ها بر سازمان از سوی دیگر، دارای اهمیت ویژه‌ای است. عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار شرکت‌های نوپا و مبتنی‌بر فناوری بسیار عمیق است و این عدم قطعیت باعث می‌شود که تصمیم‌گیران به صورت ناخودآگاه از شهود در تصمیم­گیری استفاده نمایند. هدف از این پژوهش مطالعه و شناخت توصیفی تصمیم­گیری شهودی در شرکت...

متن کامل

مدل سازی ریاضی مساله چندهدفه مکان‌یابی، تخصیص و توزیع کالاهای امدادی در شرایط عدم قطعیت

در این مقاله، تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدل‌‌سازی می‌شود. اهداف، کمینه‌سازی تعداد افراد مجروح خدمت‌دهی نشده و کمینه‌‌سازی هزینه های امدادی در مناطق آسیب دیده هستند. بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی پایگاه های امداد، تخصیص منابع، توزیع و ارسال کالاهای امدادی و تخلیه مجروحین( شرایط قبل و بعد از بحران) از جمله ...

متن کامل

ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با تسهیلات کارا در شرایط عدم قطعیت

برای بقا و موفقیت در بازارهای کنونی تشکیل یک زنجیره و تلاش برای افزایش منافع تمام زنجیره تامین امری لازم و ضروری است. تولیدکنندگان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، انبارها، خرده فروشان و مشتریان، با تشکیل شبکه ای از سازمان ها و فعالیت در قالب یک زنجیره تامین سعی در بیمه سازی خود، در بازارهای جهانی رو به گسترش داشته اند. یعنی سازمانها با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام برمی دارند و منافع، بی...

ارائه یک مدل ریاضی و روش حل ابتکاری برای مسئله مکان‌یابی-مسیریابی دو‌سطحی با در نظر گرفتن شرایط گذاشت و برداشت در حالت عدم قطعیت

در این مقاله به ارائه یک مدل ریاضی در حوزه مسائل مکان‌یابی- مسیریابی در حالت دو‌سطحی با در نظر‌گرفتن شرایط گذاشت و برداشت بصورت همزمان پرداخته شده است. در این مسئله به تعیین محل تسهیلات لازم و مسیرهای وسایل نقلیه برای خدمت‌رسانی به مشتریان با در نظرگرفتن برخی از محدودیت‌ها پرداخته می‌شود تا خواسته‌های تمام مشتریان را برآورده سازد و هزینه کل شبکه که شامل هزینه‌های ثابت احداث تسهیلات، هزینه‌های ث...

متن کامل

ارائه مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش ویژه نام تجاری و پیاده‌سازی آن در یک شرکت

سنجش و اندازه‌گیری ارزش ویژه نام تجاری به منظور تعیین جایگاه نام تجاری، همواره از نگرانی‌های شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های ایرانی می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی "ارزش ویژه نام تجاری" و ارائه مدلی ریاضی جهت اندازه گیری آ ن می‌باشد. در این تحقیق علاوه بر نقد و ارزیابی مدل‌های پیشین، مدل جدیدی برای محاسبه ارزش ویژه نام تجاری ارائه شده است. در اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  1- 20

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023