× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارایه مدل ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS)

نویسنده

چکیده

Human resource performance assessment is an important part of human resource management and the core of performance management. However, reports of performance appraisals by supervisors are usually archived in employee records, and this often questions the credibility of assessors and the evaluation process. In terms of management, in the process of evaluating performance, valuable time needed to achieve the goals of the organization is spent on non-productive activities. In addition, choosing the way to evaluate performance is also an important issue that plays a vivid role in performance evaluation. In this paper, using a fuzzy inference system consisting of two dimensions of field performance and a duty function, evaluation of employee performance is performed. For this purpose, after extracting the initial criteria of performance evaluation from theoretical foundations, using the Fuzzy Delphi technique and with the opinion of experts, the criteria were evaluated. The research experts include human resources managers of various departments of a public organization in the Guilan province and human resources managers of the headquarters of the same organization, totaling 20 members. Then, using the Fuzzy Delphi method, 5 field performance indices and 3 functional performance indicators were identified as the final performance evaluation indicators. Next, the existing rules between the dimensions of performance appraisal and human resource performance, field performance indicators and field performance, and finally, performance and duty performance indicators were defined according to the experts' opinion. In this research, the programming of the rules of the fuzzy inference system was carried out in the MATLAB software, and the method was summed up using the Mamdani method. Finally, with the implementation of the limit test, the validity of the model was verified and confirmed. The results show that the presented model is a valuable method in evaluating employees’ performance.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله از سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت مدل‌سازی میدان جابه‌جایی سطحی پوسته زمین در منطقه ایران استفاده شده است. سیستم استنتاج فازی سیستمی است که از پایگاه قواعد اگر-آنگاه فازی برای شناخت ویژگی‌های پدیده مورد نظر استفاده می‌کند. با توجه به اینکه این سیستم قابلیت مدل‌سازی پدیده‌های غیرخطی را داراست، در نتیجه در این مقاله از این روش جهت مدل‌سازی تغییرات سطحی پوسته زمین در فلات ایران استفاده ...

هدف از این مطالعه پیش‌بینی رواناب به‌صورت مکانی با استفاده از اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً ارتباطات مشخصی بین داده‌های هواشناسی و هیدرومتری بالادست حوضه با میزان رواناب تولیدی در خروجی حوضه وجود دارد و چنانچه بتوان قوانین نهفته در سابقه تاریخی داده‌های ثبت شده در این ایستگاهها را استخراج نمود، می‌توان به آسانی بر پایه اطلاعات اندازه‌گیری شده به پیش...

نفوذ در هیدرولوژی سطحی و زیر سطحی نقش مهمی ایفا کرده و عامل کلیدی در معادلات بارش و رواناب است. استفاده از روش‌هایی که محدودیت‌های روش‌های تئوری و تجربی متداول تعیین روابط نفوذ را نداشته باشد، لزوم انجام آزمایش‌های پرهزینه و زمان‌بر تعیین مقادیر نفوذپذیری را به حداقل رسانده و تخمین مقادیر کاربردی آن را ممکن خواهد ساخت. در همین راستا در این تحقیق، میزان نفوذپذیری خاک در دشت ساحلی بهشهر-گلوگاه وا...

همانند سایر دانه­ ها، خواص مکانیکی دانه ذرت برای طراحی تجهیزات حمل و نقل، جابه‌جایی، خشک کن‌ها و آسیاب‌ها ضروری است. در این تحقیق، برخی از خواص مکانیکی دانه ذرت از جمله ضریب الاستیسیته، چغرمگی و انرژی گسیختگی دانه ذرت رقم Sc704 تحت عوامل رطوبت، در چهار سطح (8،10، 12 و 14 درصد بر پایه خشک) و سرعت بارگذاری، در پنج سطح (3، 4، 5، 6 و 7 میلی‌متر بر دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مبانی مدل فازی...

یکی از روشهای نو ظهور در حل مسایل مهندسی جهت مدل‌سازی سیستم‌هایی که دارای پیجیدگی زیاد یا عدم‌  صراحت بوده و یا داده‌های کافی از آنها موجود نیست، استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی از جمله سیستم می‌باشد. مزیت اصلی این تکنیک نسبت به  استنتاج فازی روش‌های رایج، این است که این سیستم بر اساس قواعد اگر- آن‌گاه بنا نهاده شده است و قادر به تعیین ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از قواعد مزبو...