عنوان ژورنال

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-7286

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود