عنوان ژورنال

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-7286 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود