عنوان ژورنال

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-7286 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شماره 1   تاریخ انتشار 2018-04
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود