ارتباط پراکنش رویشگاه‌های کلیر (Capparis decidua (Forssk.) Edgew.) با مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنوب ایران (هرمزگان و سیستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌بلوچستان)

نویسندگان

  • محمدیوسف آچاک کارشناس مرکز تحقیقات ایرانشهر
چکیده مقاله:

در این بررسی 45 قطعه‌نمونه در رویشگاه‌های طبیعی کلیر در جنوب ایران شامل رویشگاه‌های میشی، گتان، جاسک‌کهنه، جگین، گابریک، سدیچ، لیردف و سورگلم در استان هرمزگان و رویشگاه‌های شمس‌آباد، بمپور، سولدان، مومان، باهوکلات، تیس و کوچو در استان سیستان‌و‌بلوچستان طوری انتخاب شدند که در آنها گونه کلیر به‌شکل گروهی حضور داشت. در هر قطعه‌نمونه یک پروفیل خاک حفر شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  آن شامل واکنش‌اسیدی، هدایت ‌الکتریکی، شن، سیلت، رس و آهک خاک اندازه‌گیری شد. خاک بیشتر رویشگاه‌ها قلیائی (7/6 تا 8/4) بودو هدایت الکتریکی آنها بین 1/3 تا 22/8 میلی‌موس بر سانتی‌متر متغیر بود. رویشگاه‌های کلیر دارای خاک با بافت سبک و به‌طور‌عمده لومی تا لومی- شنی بود، به‌طوری‌که درصد ذرات شن، سیلت و رس به‌ترتیب بین 14/7 تا 85/7، 3/2 تا 59/2 و 8/5 تا 37 درصد متغیر بود. بیشتر خاک‌ها آهکی بود و مقدار آهک بین 9/3 تا 33/5 درصد نوسان داشت. به‌طور‌کلی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل CCA، مهم‌ترین عامل‌ها در پراکنش گونه کلیر، به‌ترتیب مقدار ذرات شن، سیلت، رس، واکنش‌ خاک و هدایت الکتریکی آن بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تعیین انرژی گرمایی (GDD) مراحل فنولوژی کلیر Capparis decidua (Forssk.) Edgew. در ایران

 به‌منظور بررسی ویژگی‌های فنولوژیکی گونة کلیر و نقش عوامل محیطی بر آن، تحقیقات گسترده‌ای در رویشگاه‌های کلیر انجام پذیرفت. پس از شناسایی محدودة پراکنش و تهیة نقشة گسترش، 12 رویشگاه شاخص انتخاب و در هر رویشگاه، سه پایة میانسال علامت‌گذاری شد. مراحل فنولوژی (رشد رویشی، گلدهی، تشکیل میوه، رسیدن بذر، دوران کمون و رشد مجدد) در دوره‌های پانزده روزه اندازه‌گیری شد. تجزیه‌وتحلیل آمار هواشناسی و تقویم ز...

متن کامل

بررسی و تعیین انرژی گرمایی (gdd) مراحل فنولوژی کلیر capparis decidua (forssk.) edgew. در ایران

به منظور بررسی ویژگی های فنولوژیکی گونه کلیر و نقش عوامل محیطی بر آن، تحقیقات گسترده ای در رویشگاه های کلیر انجام پذیرفت. پس از شناسایی محدوده پراکنش و تهیه نقشه گسترش، 12 رویشگاه شاخص انتخاب و در هر رویشگاه، سه پایه میانسال علامت گذاری شد. مراحل فنولوژی (رشد رویشی، گلدهی، تشکیل میوه، رسیدن بذر، دوران کمون و رشد مجدد) در دوره های پانزده روزه اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل آمار هواشناسی و تقویم زم...

متن کامل

کلیر(Capparis decidua)، میوه ناشناخته جنوب کشور

میوه‌های رسیده (میوه‌های با پوست و گوشت صورتی مایل به قرمز)‌ و نارس (میوه‌های سبز رنگ با گوشت صورتی رنگ) کلیر در اواسط خرداد ماه 1380 از رویشگاه طبیعی کلیر در منطقه سیریک (واقع در 80 کیلومتری شرق میناب) جمع‌آوری گردید و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند.‌ به‌طور مجزا از میوه‌های رسیده و نارس نمونه‌برداری شد و در آزمایشگاه صنایع غذایی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام هرمزگان ارزش غذایی آن اندا...

متن کامل

کلیر(capparis decidua)، میوه ناشناخته جنوب کشور

میوه های رسیده (میوه های با پوست و گوشت صورتی مایل به قرمز) و نارس (میوه های سبز رنگ با گوشت صورتی رنگ) کلیر در اواسط خرداد ماه 1380 از رویشگاه طبیعی کلیر در منطقه سیریک (واقع در 80 کیلومتری شرق میناب) جمع آوری گردید و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. به طور مجزا از میوه های رسیده و نارس نمونه برداری شد و در آزمایشگاه صنایع غذایی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام هرمزگان ارزش غذایی آن اندازه...

متن کامل

مقایسه تولید نهال کلیر(Capparis decidua) با استفاده از کاشت بذرهای رسیده و نارس در استان هرمزگان

میوه‌های رسیده و نارس کلیر در خرداد ماه از رویشگاه طبیعی آن در سیریک جمع‌آوری گردید و به‌طور جداگانه بذرگیری شدند. دو آزمایش جداگانه به‌طور همزمان، جهت مقایسه قوه نامیه بذرهای رسیده و نارس کلیر و درصد نهالهای زنده در شرایط نهالستان ترتیب داده شد. هر بررسی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا گردید که در آنها عوامل آزمایشی عبارت بودند از: تیمار پیش رویشی بذر (در چهار سطح شامل شا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 2

صفحات  237- 248

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023