غلامرضا دمی زاده

مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

[ 1 ] - بررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه‌‌های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان

این پژوهش با هدف بررسی نیازهای رویشی جنگل‌های حرا به‌منظور ارائه محدوده‌های قابل توسعه این جنگل‌ها می‌باشد. جهت بررسی نیازهای رویشی جنگل‌های حرا، جنگل‌های خمیر و لافت در جزیره قشم به‌عنوان عرصه تحقیق انتخاب گردید. تعداد 116 نمونه خاک و 379 نمونه آب به‌طور تصادفی در امتداد نه ترانسکت در سه منطقه جنگل‌های با تجدید حیات، جنگل‌های بدون تجدید حیات و اراضی حاشیه‌ای فاقد جنگل برداشت شد. جهت ارائه حدود...

[ 2 ] - ارتباط پراکنش رویشگاه‌های کلیر (Capparis decidua (Forssk.) Edgew.) با مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنوب ایران (هرمزگان و سیستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌بلوچستان)

در این بررسی 45 قطعه‌نمونه در رویشگاه‌های طبیعی کلیر در جنوب ایران شامل رویشگاه‌های میشی، گتان، جاسک‌کهنه، جگین، گابریک، سدیچ، لیردف و سورگلم در استان هرمزگان و رویشگاه‌های شمس‌آباد، بمپور، سولدان، مومان، باهوکلات، تیس و کوچو در استان سیستان‌و‌بلوچستان طوری انتخاب شدند که در آنها گونه کلیر به‌شکل گروهی حضور داشت. در هر قطعه‌نمونه یک پروفیل خاک حفر شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  آن شامل واکنش‌اس...

[ 3 ] - مقایسه روشهای مختلف حفظ رطوبت در کشت دیم گونه گازرخ (Moringa peregerina)

وجود دوره‌های خشکی طولانی‌مدت که به‌طور معمول در طول دوره رویش گیاه اتفاق می‌افتد، یکی از معضلات پیش ‌روی جنگلکاری و احیاء رویشگاه‌های جنگلی در ناحیه اقلیمی صحارا- سندی است. با استفاده از سیستم‌های جمع‌آوری هرزآب و ذخیره‌سازی رطوبت در خاک، می‌توان ضمن کاهش تنش‌های خشکی، ‌شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک را نیز بهبود بخشید. به‌منظور بررسی بهترین شیوه ذخیره‌سازی رطوبت در جنگلکاری گازرخ (Moringa pereger...

[ 4 ] - بررسی برخی از ویژگیهای آت اکولوژی گونه گازرخ در جنوب ایران

پراکنش گازرخ در ایران محدود به هرمزگان و بلوچستان، حدفاصل بشاگرد تا مرز پاکستان بین دو حد ارتفاعی100 تا 1500 متر از سطح دریا در نواحی کوهستانی و تپه‌ماهورها می‌باشد. رویشگاه‌های گزروغن در ناحیه اقلیمی صحارا- سندی واقع شده که دارای تابستان‌های گرم، زمستان‌های معتدل بدون یخبندان، میانگین بارندگی سالیانه 180-200 میلیمتر با بارش‌های تابستانه، میانگین دمای سالیانه 27 درجه سانتی‌گراد و متوسط تبخیر س...

[ 5 ] - ارتباط پراکنش رویشگاه‌های گازرخ، پیر، و کلیر با شرایط ادافیکی به روش آنالیز تطابق کانونیک

گونه‌های گازرخ، پیر، و کلیر از عناصر درختی و درختچه‌ای ناحیة اقلیمی صحارا‌ـ سندی و حوزة نوبوسندین‌اند که سطوح وسیعی را در جنوب‌شرق ایران به صورت درختزارهای پراکنده پوشش می‌دهند. جهت بررسی رابطة بین عوامل خاکی با پراکنش آن‌ها، در گام نخست، نقشة پراکنش این گونه‌ها در محدودة جنوب‌شرق ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های توپوگرافی، و پیمایش زمینی تهیه و محدودة رویشگاهی هر گونه مشخص شد. د...