ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی در کارمندان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران (182N=) بود که با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان 105 نفر به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار استفاده­شده در این پژوهش دو پرسشنامۀ استاندارد یادگیری سازمانی نیف (2001) و توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) با مقیاس هفت ارزشی لیکرت (اصلاً موافق نیستم = 1 تا کاملاً موافقم = 7) بود. اعتبار پرسشنامه‌ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعۀ آزمایشی روی 40 نفر از کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران پایایی پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 87/0 به­دست آمد. به­منظور توصیف آماری داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم­افزار  SPSSو در سطح معنی­داری 05/0≥P استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد متغیر یادگیری سازمانی با متغیر توانمندسازی روان‌شناختی (407/0=r) و مؤلفه‌های احساس استقلال (477/0=r)، احساس مؤثر بودن (306/0=r) و احساس اعتماد (433/0=r) رابطۀ مثبت و معنی­داری در سطح معنی­داری 01/0P≤ دارد. همچنین، بین یادگیری سازمانی و مؤلفه‌های احساس شایستگی و احساس معنی­داری رابطۀ معنی­داری مشاهده نشد. پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی از جمله ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها برای پرورش کارکنانی توانمند،خلاق، پویا و کارآمد به مسئلۀ یادگیری سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران

هدف انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان شناختی در کارمندان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران (182n=) بود که با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان 105 نفر به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار استفاده­شده در این پژوهش دو پرسشنامۀ استاندارد یادگیری سازمانی نیف (2001) و توانمندسازی روان ...

متن کامل

ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران (100=N) تشکیل می­دادند و نمونۀ آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به­منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ درک حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی (1996) اس...

متن کامل

بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

چکیده:هدف : هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری به روش تمام شمار و برابر کل جامعه آماری (70نفر) در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (٢٠٠٣)، (90/0=α) و یادگیری سازمانی دیان نیفه (2001)، (92/0=α) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار ...

متن کامل

ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین معنویت سازمانی و مؤلفه‌های آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان استان تهران بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و از نظر روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان بود که با توجه به جدول مورگان، 132 نفر به‌عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ استاندارد سنجش معنویت سازمانی میلیمن و همکاران (2003) و همچن...

متن کامل

ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می­باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. برای گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی بر اساس مدل اسپریتزر و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیفه استفاده شده است. جامعه آماری شامل 150 نفر که تمامی کارکنا...

متن کامل

ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

چکیدههدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر تشکیل دادند و تعداد 118 نفر از این افراد بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار این...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  163- 178

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023