ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

نویسندگان

  • حمیدرضا شرف بیانی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، کارشناس برنامه‌ریزی تربیت معلم دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی
  • علیرضا رمضانی استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مدرسان و فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی مراکز تربیت‌معلم سراسر کشور بود. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای و نمونه تحقیق شامل 90 مدرس، 187 دانشجوی سال آخر و 69 معلم بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. طبق نتایج تحلیل مولفه‌های اصلی، چهار عامل هدف و محتوا، روش اجرا (تدریس)، امکانات و تجهیزات آموزشی و روش ارزشیابی برنامه درسی مشخص گردید که بر اساس نوع سوالات همبسته و ماهیت آنها نامگذاری عامل‌ها انجام شد. تحلیل داده‌ها از طریق روش‌های آماری توصیفی همچون فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد انجام شد. نتایج نشان داد حدود 50 درصد از کل گروه‌ها، سرفصل‌های دروس برنامه درسی را با اهداف این دوره همراستا نمی‌دانند و میزان اثربخشی و توفیق برنامه درسی در نیل به اهداف را ضعیف ارزیابی می‌کنند. 65 درصد از این افراد، تجهیزات و اماکن آموزشی موجود را متناسب با نیازهای آموزشی برنامه درسی مذکور نمی‌دانند. همچنین نتایج نشان داد محتوای دروس نظری با روش‌های تدریس سخنرانی (72 درصد)، مشارکتی (71 درصد) و سمینار (66 درصد) و محتوای دروس عملی با روش‌ تدریس مشارکتی (72 درصد) متناسب است. ضمنا محتوای دروس نظری با روش‌های ارزشیابی کتبی مستمر و پایانی به شکل‌های چهارگزینه‌ای (80 درصد)، کوتاه‌پاسخ (78 درصد) و تشریحی (77 درصد) و در دروس عملی (77 درصد)، با روش ارزشیابی عملی متناسب است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود کمیته بازنویسی محتوای برنامه درسی مذکور و نیازسنجی و ساماندهی امکانات و فضاهای آموزشی جهت رفع کاستی‌ها تشکیل شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزشیابی کیفیت برنامه درسی برنامه درسی رشته تربیت بدنی( فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان

زمینه و هدف: ارزشیابی مهم‌ترین فرایند مورد استفاده بهبود کیفیت برنامه درسی است. هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی کیفیت برنامه درسی تربیت‌بدنی (گرایش فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد با تأکید بر عناصر عمومی برنامه درسی هدف، محتوا، راهبردهای اجرایی (راهبردهای یاددهی-یادگیری، راهبردهای مدیریتی) و راهبردهای ارزشیابی بود. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویا...

متن کامل

بررسی مشکلات تدوین پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب

هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشکلات تدوین پایان‌نامة کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه تربیت بدنی را تشکیل می‌دهند، از این‌ رو شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد. به این منظور نظرهای 137 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی ورودی سال 1385 دانشگاه‌های ارومیه، اهواز،...

متن کامل

تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

به تبع توسعه، نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و جامع، از ضروریات است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هدف انجام مطالعات تطبیقی، تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تدوین استراتژی ها است. روش پژوهش آمیخته (کیفی - کمی) و بر مبنای هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. به منظور گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالادستی، مطالعه ادبیات پی...

متن کامل

مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، تدوین عوامل، ملاک‌ها و شاخص‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و با شیوه آمیخته اجرا شده است. نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع در مطالعات پیشین و تجربیات ملی و بین‌المللی، مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی استخراج شد. سپس به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با بافت و وضعیت خاص تربیت معلم ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 31

صفحات  49- 70

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023