ارزشیابی ضرورت و اهداف دوره کارشناسی ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالی بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ

نویسندگان

چکیده

Handmade Carpet has very importance roles in economics of the country and resilient economy. This importance by of features the artistic, economic and other characteristic. In this time, Academic education plays an important role in the growth of this arts-industries. Therefore, it is essential to accurate assessment of the course. In this study post graduate course in carpet was evaluate at based on CIPP model. The research methodology has been quantitative-qualitative and statistical Society are master Students, graduates and professors in course study. This research was carried out with questionnaires of 219 samples in four dimensions of necessity, infrastructure, purposes and needs. A randomized sampling method was selected from the administrated universities. The validity of the questionnaire was 816/0 by alpha Cronbach. In additional to statistical population 23 experts were interviewed. The interview by social snow ball method and sample saturation. The result shows the necessity this course is confirmed. But cultural and labor market infrastructure have not been considered of this course and needs review. There is also a significant difference between the view of the labor market and academics needs to substantial in both.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  چکیده: هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی می باشد. با وجود اینکه حدودا هشت سال از تشکیل این دوره می گذرد اما از ابتدای تشکیل هیچ نوع ارزیابی از این رشته انجام نشده است. به منظور انجام ارزشیابی حاضر، بعد از مطالعه بیش از 30  مدل  ارزشیابی ابتدا مدل 2002) CIPP  (Stufflebeam,  که برای این تحقیق مناسبتر از بقیه مدلها بود انتخاب شد  و سوالات تحقیق ب...

هدف مقاله ارزشیابی کیفیت درون دادهای رشته مدیریت آموزشی دوره کارشناسی ارشد بود. این پژوهش به لحاظ روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه اعضاء هیأت علمی، مدیران گروه‌های آموزشی و دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1393- 1392 (ترم سوم و چهارم) دانشگاه‌های دولتی شهر تهران تشکیل داد. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و  پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی صوری آن توسط متخصصین تأیید شد و پایایی آن از...

سابقه و هدف: هدف ارزشیابی، قضاوت درباره کیفیت آموزش و مشخص نمودن جنبه‌های قوت و ضعف آن جهت دست‌یابی به اهداف نظام آموزشی و ارتقاء کیفیت می‌باشد. به این منظور مناسب‌ترین روش، ارزشیابی درونی است که توسط خود اعضاء گروه انجام می‌شود. این مطالعه با هدف ارزشیابی درونی گروه پرستاری داخلی و جراحی در دوره آموزشی داخلی و جراحی 2 و به‌منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، جهت ارتقاء کیفیت آموزش انجام گردیده است. م...

یکی از عوامـل مـؤثر بـر کـارآیی و اثربخـشی نهادهـای تعلـیم و تربیـت وجـودمتخصصان آموزش علوم است. به همین دلیل تربیت متخصص آموزش علوم (Science Education) مورد توجه  اغلب نظام های تعلیم و تربیت کـشورهای پیـشرفته جهـان قـرارگرفته است. (Lewin. 2000) این رشته ها در بسیاری از کشورهای توسـعه یافتـه جهـان از تنوع نسبتاً زیاد و پیشینه طولانی برخوردار است اما در دانشگاه های ایران تـاکنون دردوه های کارشناس...

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی میزان تحقق اهدف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی بر موفقیت شغلی دانش آموختگان شاغل می باشد.روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده است و جامعه آماری پژوهش را کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1374-1388 که شاغل بوده را تشکیل می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در جهت موفقیت شغلی دانش آموختگان بهتر است به آموزشهای نظری و در کنار آن دروس عملی مربوط به هر گرایش توجه ویژه شود.همچنین ...

سابقه و اهداف: ارتقاء کیفیت آموزش یکی از اهداف اساسی آموزش عالی است؛ در این راستا در کشور اقداماتی از جمله برگزاری جشنواره سالیانه آموزشی شهید مطهری، به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی، توسعه و ابداع رویه ها و فرآیندهای آموزشی، تدوین استانداردهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندهای آموزشی ارائه گردید. هدف از مطالعه حاضر ارزشیابی جامع جشنواره آموزشی شهید مطهری طی شش دوره (1392-1386) مبتنی بر الگوی ار...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود