ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش PATH

نویسندگان

  • حکم آبادی, رجبعلی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
  • فلاح, حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می دهد؛ پیشگیری از بروز این اختلالات، مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش PATH می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت های انجام کار 60 کارگر ساختمان سازی با استفاده از روش PATH ارزیابی شد. مشاغل مورد مطالعه از سه مرحله پی سازی، سفت کاری و نازک کاری انتخاب شده اند. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS ورژن 16 انجام شد و آزمون های آماری استفاده شده شامل مدل های خطی عمومی برای داده های رتبه ای و محاسبه فراوانی و درصد فراوانی می باشد. یافته ها: میانگین سنی کارگران4/10± 8/30 سال و میانگین سابقه کاری آن ها 6/5± 6/10 سال بود. وضعیت تنه در بین مراحل کاری مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان داد (001/0>P). بررسی وضعیت تنه و پاها در مشاغل نشان داد که وضعیت خنثی تنه و پاها حدود 50% زمان کاری کارگران را تشکیل می دهد. در اکثر مشاغل مورد مطالعه کارگران حدود 80% از زمان کاری شان با وضعیت خنثی دست، کار می کردند و حدود 51 % از کارگران نیز در زمان انجام کار هیچ وزنی را حمل نمی کردند. نتیجه گیری: با انجام مطالعات بیشتر با هدف بررسی وضعیت های کاری، ابزارهای کار و ارائه پیشنهادات ارگونومیکی در طراحی این ابزارها و دادن آموزش به کارگران در زمینه تکنیک های صحیح بلند کردن بار، می توان میزان اختلالات اسکلتی – عضلانی کارگران ساختمانی را کاهش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش path

چکیده زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می دهد؛ پیشگیری از بروز این اختلالات، مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش path می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه توصی...

متن کامل

بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ساختمانی در پالایشگاه تهران

زمینه و هدف: ناراحتی‌های اسکلتی ـ عضلانی بخش عمده‌ای از بیماری و ناتوانی‌های شغلی در محیط‌های کاری را به خود اختصاص‌می-دهند. به‌منظور پیشگیری از بروز اختلالات، نیاز به ارزیابی ارگونومیکی محیط کار و فعالیت‌های شغلی می‌باشد. این مطالعه به‌منظور ارتباط ناراحتی‌های اسکلتی ـ عضلانی با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مشاغل براساس روش WERA در پروژه‌ی عمرانی می‌باشد. موادّ و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی ـ...

متن کامل

تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک به روش PATH در کارگران انجیرستان استهبان

Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the major causes of discomfort and disability among farmers. Among of the ergonomic evaluation methods, PATH method is one of the recommended ergonomic evaluation methods for farmers. The aim of this study was to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and risk assessment in fig orchard workers. Materials and Methods: The study w...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA

چکیده زمینه و هدف: دردهای عضلانی یکی از دردهای آشنایی است که بیشتر دندانپزشکان در دوره‌ای از کارخود آن را تجربه کرده‌اند. وضعیت‌ها و حالت‌های استاتیک طولانی‌مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به‌مدت طولانی و سن از جمله عوامل ایجاد این دردها هستند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطال...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیک ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش

Background and Aim: Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) are the most prevalent occupational diseases and injuries. The aim of this investigation was WMSDs risk factors study in building construction industry by PATH (Posture, Activity, Tools and Handling) method. Materials and Methods: This analytical-descriptive and cross-sectional study was conducted in four construction sites. A t...

متن کامل

بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ساختمانی در پالایشگاه تهران

زمینه و هدف: ناراحتی های اسکلتی ـ عضلانی بخش عمده ای از بیماری و ناتوانی های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می-دهند. به منظور پیشگیری از بروز اختلالات، نیاز به ارزیابی ارگونومیکی محیط کار و فعالیت های شغلی می باشد. این مطالعه به منظور ارتباط ناراحتی های اسکلتی ـ عضلانی با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مشاغل براساس روش wera در پروژه ی عمرانی می باشد. موادّ و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی ـ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 1

صفحات  55- 61

تاریخ انتشار 2013-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022