ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس¬های فلورسنت

نویسندگان

  • ابراهیم بهنام دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
  • حمید روحانی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
  • عصمت مهدی خانی مقدم دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
  • نجمه حاج عبدالهی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

سودموناس­های فلورسنت با تولید طیف وسیعی از آنتی­بیوتیک­های ضد­قارچی و قابلیت بالای کلونیزاسیون ریشه در زمان و مکان مناسب، به عنوان کارآمدترین عوامل بیوکنترل برای بیماری­های ریشه شناخته می­شوند. در این تحقیق الگوی کلونیزاسیون چهار استرین از Pseudomonas  fluorescens در زمان­های 5، 12 و 21 روز پس از کاشت بذور آغشته به استرین­­­هــا در گلدان­های 800 گرمـی حـاوی مخلــوطــی از خـاک باغبــانی و 8% اینوکولومGaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt)  عامل بیماری پاخوره، بررسی و جمعیت باکتری­ها در سه ناحیه بالائی، میانی و انتهایی ریشه­ی گیاه گندم بر اساس شمارشcolony forming unit (cfu)  تعیین شد و رابطه آماری الگوی کلونیزاسیون ریشه با ایندکس بیماری پاخوره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که جمعیت باکتری­ها در زمان­ها و نواحی مختلف ریشه متفاوت است. در اولین زمان نمونه­­برداری جمعیت باکتری در ناحیه بالایی و میانی ریشه بالاتر بود، در حالی که در سومین زمان جمعیت باکتری­ در نواحی بالایی و میانی کاهش و در ناحیه انتهایی ریشه افزایش یافت. رابطه بین الگوی کلونیزاسیون و شاخص بیماری نشان داد جمعیت باکتری به طور معنی­داری روی کاهش شدت بیماری اثر دارد و بیشترین تاثیر جمعیت باکتری در کاهش شدت بیماری برای نوک ریشه مشاهده شد ( 99.60r2= ). به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که قابلیت کلونیزاسیون بهتر و موثرتر انتهای ریشه بوسیله چهار جدایه مورد استفاده ارتباط نزدیکی با توانایی آنها در کنترل بیماری پاخوره دارد و این امر نقش کلیدی در کنترل موفق بیماری به وسیله جدایه­ها ایفا می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تنوع ژنتیکی سودوموناس‌های فلورسنت جداشده از مزارع گندم با قابلیت کنترل Gaeumannomyces graminis var. tritici ، عامل بیماری پاخوره گندم

در این تحقیق، از 21 استرین سودوموناس فلورسنتمختلف به منظور بررسی قدرت بازدارندگی آنها علیه قارچ عامل پاخورة غلات، (Ggt) Gaeumannomyces graminis var. triticiاستفاده شد. بدین ترتیب که بعد از بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی استرین‌های باکتریایی، آزمون بازدارندگی جدایه‌ها علیه عامل بیماری پاخورة گندم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد برخی از این استرین‌ها قدرت بیوکنترلی قابل‌توجهی در بازداری قارچ Ggt دارند. د...

متن کامل

نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ 65Zn

این تحقیق به منظور بررسی پتانسیل سیدروفور سویه‌های بومی سودوموناس‌های فلورسنت در جذب روی نشاندار (65Zn) در سال 1384 انجام گرفته است. برای این منظور 201 جدایه از گونه‌های Pseudomonas putida، P. fluorescens و P. aeruginosa از مزارع گندم مناطق مختلف ایران جداسازی شدند. توان تولید سیدروفور سویه‌ها با استفاده از محیط جامد حاوی کرم آزورل اس (CAS-agar) مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور استخر...

متن کامل

بررسی الگوی کلنیزاسیون ریشه گندم بوسیله سودوموناس های فلورسنت و ارتباط آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر gaeumannomyces graminis var.tritici

سودموناس های فلورسنت با تولید طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های ضد قارچی و قابلیت بالای کلنیزاسیون ریشه در زمان و مکان مناسب، به عنوان کارآمدترین عوامل بیوکنترل برای بیماری های ریشه شناخته می شوند. در این تحقیق الگوی کلنیزاسیون 4 استرین از pseudomonas fluorescens در زمان-های 5، 12 و 21 روز پس از کاشت بذور آغشته به استرین ها(غوطه ور کردن بذور در سوسپانسیون با رقت cfu/ml 109×5/ 4) در گلدان های 800 گرم...

15 صفحه اول

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نسبت به بیماری پاخوره غلات

بیماری پاخوره با عامل Gaeumannomyces graminis var tritici (Ggt)مخرب‌ترین بیماری ریشۀ غلات در سراسر جهان است. این بیماری از نقاط مختلف ایران از جمله کرمانشاه گزارش شده است. در این پژوهش به‌منظور ارزیابی مقاومت ارقام گندم، 17 رقم رایج گندم در استان کرمانشاه با مخلوطی از چهار جدایۀ منتخب Ggt مایه‌زنی و مقاومت آن‌ها در شرایط مزرعه بررسی شد. کاشت ارقام طی سال زراعی 91-90 در پلات‌هایی به ابعاد 100×50...

متن کامل

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم با استفاده از آنتاگونیست های قارچی دراستان مازندران

عامل پوسیدگی ریشه گندم قارچ (Gibberella zeae (Schw.) Petch (Fusarium graminearum (Schwabe می باشد. این بیماری در زمین های آلوده و شرایط مناسب باعث کاهش عملکرد قابل توجه محصول می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی گونه های قارچ های آنتاگونیست انتخاب شده در برابر پاتوژن خاکزی F. graminearum تحت شرایط گلخانه و مزرعه بود. در این بررسی رشد قارچ F. graminearum (F3) توسط متابولیت های آزاد سلولی و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 44  شماره 1

صفحات  173- 182

تاریخ انتشار 2013-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023