ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

نویسندگان

  • سید محمد علوی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران
  • شیوا کیوان پناه دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران
چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت برنامه آموزش زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن تغییرات انجام‌شده در پایه های اول و دوم دبیرستان در سال‌های اخیر و لزوم ارزیابی آن، این پژوهش برنامه آموزش زبان انگلیسی این دو پایه را بر اساس مدل سی ای پی پی(CIPP) مورد بررسی قرار داده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از: دانش آموزان پایه‌های اول و دوم، معلمان، سیاست‌گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب‌های درسی. داده‌ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده کلاس‌ها، بررسی اسناد، اهداف آموزشی و بررسی کتاب‌های درسی گردآوری شد. نتایج تحقیق در زمینه محیط آموزشی نشان داد که امکانات و وقت ناکافی، تعداد زیاد دانش آموزان و هم‌سطح نبودن آنها مورد انتقاد شرکت‌کنندگان بود. در زمینه درونداد مشخص گردید اهداف به‌خوبی تبیین شده‌اند و صرفاً نیاز به اطلاع‌رسانی جامع و دقیق آن است. در زمینه نتایج فرآیند، کتاب‌های جدید مورد تأیید همه دست‌اندرکاران قرار گرفت. در نهایت پیشنهاد‌هایی بر اساس نتایج، در جهت ارتقای برنامه ارائه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی هم سویی کتاب جدید زبان انگلیسی، محتوای آموزش و پرسش‌های پایان ترم پایه هفتم دبیرستان

این پژوهش بمنظور ارزیابی مقدار هم سویی کتاب پراسپکت 1 (کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم دبیرستان در ایران)، پرسش های پایان ترم، و محتوای آموزش انجام شد. جهت نیل به این مقصود، تنوع بعد شناختی و بعد دانش موجود در پرسش های پایان ترم، محتوای آموزش و کتاب درسی بر اساس هدف های آموزشی تجدید نظر شده بلوم (Anderson & Krathwohl, 2001) بررسی شده است. در این راستا، چک لیست رضوانی و زمانی (1391) و پرسشنامه رضوان...

متن کامل

ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایه اول دوره‌ی متوسطه‌ی اول: «پراسپکت یک»

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایه ی اول دوره ی متوسطه ی اول (هفتم) ،پراسپکت یک،  می باشد که در سالهای اخیرتوسط وزارت آموزش و پرورش ایران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و بر اساس اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی، روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج شاخص کفایت نمون...

متن کامل

مطالعه‌ی سهولت یادگیری اصطلاحات انگلیسی معادل، مشابه و متفاوت با زبان اول در میان دانش‌آموزان دبیرستان

تعداد زیادی از واژگان زبان انگلیسی به دلیل داشتن دو یا چند معنی دانش‌آموزان را در یادگیری دچار چالش می­نمایند. زمانی که این دسته از واژه­ها در قالب عبارات یا اصطلاحات مورد استفاده قرار‌گیرند یافتن معنی صحیح برای دانش‌آموزان دشوارتر می‌گردد. به منظور یافتن روش و ترتیب تدریس موثر، در این مطالعه یادگیری سه نوع اصطلاح معادل، مشابه، متفاوت انگلیسی تعداد 54 دانش‌آموز سطح پیشرفته و متوسط زبان انگلیسی ...

متن کامل

فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم)

پژوهش حاضر برای بررسی یادگیری توصیف کنندگان اسم در زبان آموزان عربی بعنوان زبان سوم صورت گرفت؛ بدین منظور 32 زبان آموز سطح متوسط انگلیسی بعنوان زبان دوم که زبان اولشان فارسی بود انتخاب شدند و از آزمون شامل آزمون قضاوت دستوری و آزمون ترجمه جهت بررسی جایگاه و تطابق توصیف کنندگان اسم در زبان عربی استفاده شدند. پس از تحلیل داده ها، نتایج بدست آمده به وسیله نرم افزار آماری، نشان داده شد که ساختار مو...

متن کامل

ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

مطالعۀ حاضر به‌منظور ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ دوم متوسطه، ویژن یک (Vision 1)، انجام گرفت. بدین‌منظور، پرسش‌نامۀ برگرفته از مطالعۀ احمدی صفا و همکاران (1396) با بررسی مجدد پایایی و روایی بین 150 معلم زبان انگلیسی انتخاب‌شده براساس نمونه‌گیری در‌دست‌رس توزیع شد. به‌علاوه، مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته شامل ارزیابی کلی کتاب، مزیت کتاب تا...

متن کامل

بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی

آموزش هر زبانی مشکل‌های خاص خود را دارد؛ آموزش زبان انگلیسی نیز از این موضوع مستثنی نیست. یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های آموزش زبان انگلیسی، کیفیت کتاب‌های درسی است. از آن‌جا که کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه نخستین تجربة رسمی تحصیلی دانش‌آموزان با زبان انگلیسی است، تهیه و تدوین این کتاب اهمیت مضاعفی دارد و طبعاً مستلزم دقت و تلاش بسیار زیاد مؤلفان خواهد بود. از این ‌رو، گفتنی است که ارزش‌یا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  83- 106

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023