سید جواد طبایی فرد

دانشجوی دکتری

[ 1 ] - ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

با توجه به اهمیت برنامه آموزش زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن تغییرات انجام‌شده در پایه های اول و دوم دبیرستان در سال‌های اخیر و لزوم ارزیابی آن، این پژوهش برنامه آموزش زبان انگلیسی این دو پایه را بر اساس مدل سی ای پی پی(CIPP) مورد بررسی قرار داده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از: دانش آموزان پایه‌های اول و دوم، معلمان، سیاست‌گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب‌های درسی. داده‌ها از طریق پرس...

نویسندگان همکار