ارزیابی بیومکانیکی داربست سه بعدی زیستی تهیه شده از تاندون شترمرغ به عنوان گرافت

نویسندگان

  • رسول شهروز گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • سعید حسینی گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • شاپور حسن زاده گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

هدف اصلی در مهندسی بافت ایجاد ساختاری مشابه ساختار طبیعی موجود در بدن موجود زنده، جهت ترمیم آسیب‌های بافتی است. همواره مشکلاتی در انجام پیوند بافت وجود داشته است. از جمله کمبود منابع بافتی مناسب و پس‌زدن ایمونولوژیک بافت‌های پیوند زده شده است؛ در مهندسی بافت یکی از جدیدترین روش‌ها به منظور کاهش واکنش ایمنی بدن نسبت به بافت پیوند زده شده، روش سلول‌زدایی بافت است. تعداد 12 نمونه تاندون آشیل شترمرغ در دو گروه سلول زدایی شده (گرافت) و نشده (کنترل) از شتر مرغ نر 2 تا 3 ماهه تهیه گردید. عمل سلول‌زدایی با سدیم دودسیل سولفات انجام شد. پس از ثبوت و طی روند معمول تهیه مقاطع بافتی، به منظور ارزیابی ساختار بافتی از رنگ آمیزی‌های هماتوکسیلین-ائوزین، پیکروسیروس قرمز و جهت بررسی میزان سلول‌زدایی و بقایای هسته از رنگ آمیزی DAPI استفاده گردید و ارزیابی استحکام بافتی به وسیله آزمون بیومکانیکی انجام شد. نتایج حاصل  از آن توسط Student-Test و Mann-Whithney با نرم افزار SPSS، در دامنه (05/0 ≥ p) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ارزیابی میزان سلول‌زدایی، 99% گرافت فاقد هسته و بقایای DNA بود. گروه کنترل در مقایسه  بازنوگرافت پس از طی فرآیند سلول زدایی، از نظر کیفیت کلاژنی فاقد اختلاف معنی‌دار و از نظر  نظم رشته‌ای دارای اختلاف معنی‌داری بود. در آزمون بیومکانیکی میزان تنش تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ولی در کرنش بافتی گرافت کاهش معنی‌داری را نشان داد. با ارزیابی خصوصیات ساختار بافتی و بیومکانیکی داربست سه بعدی تهیه شده در مقایسه با تاندون شترمرغ، مشخص شد این زنوگرافت دارای شرایط مناسب برای پیوند می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده

زمینه و هدف: ماتریکس بافت های سلول زدایی شده به دو دلیل به عنوان یک سیستم داربستی ایده آل در نظر گرفته می شوند، اولین دلیل شباهت ساختاری و مکانیکی با بافت های طبیعی و دومین دلیل وجود پروتئین های ماتریکس خارج سلولی است، که بعد از سلول زدایی باقی می مانند و می توانند در تمایز سلول ها نقش ایفا کنند. هدف از این مطالعه بررسی رفتار سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت کشت داده شده بر روی ماتریکس سلول زدا...

متن کامل

ساخت وتحلیل داربست ساخته شده به وسیله الگوی خرپای سه بعدی و روش پرینت سه بعدی

در این مقاله الگوی نوینی برای ساخت داربست‌های مهندسی بافت، با استفاده از روش پرینت سه‌بعدی ارائه شده است. جهت ساخت داربست‌ها از رزین آکریلاتی حساس به نور استفاده شده است. نمونه‌های نهایی دارای دو ساختار ساده و گرادیانی می‌باشند که رفتار مکانیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. خواص مکانیکی نمونه‌ها با استفاده از تست فشار تک‌محوره و معادله تجربی مورد بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که تحت تغییر شکل‌...

متن کامل

ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به عنوان ابزار کشت سه بعدی سلول های شبه استخوانی

مقدمه: کشت و تکثیر سلول های شبه استخوانی، با هدف استفاده در مطالعات پژوهشی و درمانی همواره از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بین، مطالعات نشان داده است که کشت سلول ها در یک محیط سه بعدی با هندسه ی مهندسی شده، در مقایسه با کشت در محیط دو بعدی، اثرات بهتری بر روی سلول ها دارد . هدف از پژوهش حاضر، ساخت و ارزیابی داربستی با ویژگی های مناسب، برای کشت سه بعدی سلول های شبه استخوانی بود. روش ها: دارب...

متن کامل

مقایسه فرایند التیام جراحت تجربی تاندون آشیل در موشهای سالم و دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین به روش ارزیابی بیومکانیکی

  سابقه و هدف: مقایسه فرایند التیام جراحت تجربی تاندون آشیل در موشهای سالم و دیابتی شده به ‌ وسیله استرپتوزوتوسین، به وسیله سنجش قدرت و استحکام تاندون در حال ترمیم از طریق روش ارزیابی بیومکانیکی کشش نمونه می ‌ باشد.   مواد و روش ‌ ها: 14 سر موش صحرایی سالم نر بالغ در دو گروه شاهد (تعداد 6 سر) وتجربی (تعداد8 سر) قرار گرفتند.دیابت نوع یک در موش ‌ های گروه تجربی به ‌ وسیله تجویز استرپتوزوتوسین به ...

متن کامل

کاربرد داربست های نانوشیشه زیستی تقویت شده با سلولهای بنیادی به عنوان گرافت استخوانی در مدل حیوانی

عملکرد عمده استخوان در سیستم اسکلتی? فراهم آوردن حمایت ساختاری برای بدن و اندام های حیاتی آن است. همچنین استخوان منبع اصلی مواد معدنی بوده و سیستم های اهرمی مناسب برای انقباض عضله را فراهم می کنند. با درنظرگرفتن این اعمال? می توان تاثیر از دست رفتن استخوان برهموستازی بدن را براحتی تصور کرد. به دنبال شکستگی های استخوان در طی تصادفات? بسیاری بیماران از ترمیم نشدن ضایعات استخوانی و مشکلات زیبایی ش...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 2

صفحات  64- 74

تاریخ انتشار 2016-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023