ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

نویسندگان

  • احمدی, عباس استادیار، گروه علوم پایه بخش آناتومی وجنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
  • شهروز, رسول دانشیار گروه علوم پایه بخش بافت شناسی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
  • مردانی, کریم دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
  • مظفری, علی اکبر دکترای بافت شناسی مقایسه ای، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
  • ملکی نژاد, حسن استادیار، گروه علوم پایه بخش فارماکولوژی وسم شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

Background and purpose: Oxidative stress is amongst the factors that change the parameters of sperm and embryo development. This study investigated the protective effects of vitamin E on sperm parameters and In Vitro Fertilization (IVF). Materials and methods: In the present study, male mice were divided into four groups to recieve physiological saline (control group), PHZ, vitamin E +PHZ, and vitamin E.&nbsp; Female mice were used for In Vitro Fertilization. Thirty five days after treatments, the male mice were euthanized and their sperm parameters were studied. Stimulating ovule development was done. The animals were euthanized, and then the ova were fertilized. Data analysis was conducted in SPSS applying ANOVA. Results: Compared to the control group, the mean percentage of sperms with damaged DNA, lack of nuclear maturation, and abnormal morphology increased significantly in PHZ group, which was improved by antioxidants (P<0.05). In PHZ group, the mean percentage of fertility, blastocyst, and blocked embryos increased significantly compared to the control group (P<0.05). But considerable improvements were seen in these parameters after receiving vitamin E. Conclusion: Current study showed that vitamin E could improve sperm indicators and embryological development in vitro. Therefore, it is recommended in order to improve the aforementioned parameters.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتEthylpyruvate (EP)  بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین Phenylhydrazine (PHZ) می باشد. روش بر...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (ivf) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتethylpyruvate (ep)  بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین phenylhydrazine (phz) می باشد. روش بررس...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21...

متن کامل

ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (ivf) در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

پیش زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تأثیر بر dna سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. در این پژوهش نقش محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی متعاقب شیمی درمانی با سیکلوفسفامید موردمطالعه قرار گرفت.مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، 36 سر موش سوری ماده 8-6 هفت هایی به 3 گروه تقسیم و به مدت 21 روز تیم...

متن کامل

ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

 Background & Aims: Cyclophosphamide (CP) has been known as an immunosuppressant agent, and is reported to induce oxidative stress. It also impacts gonadal cells nucleus and reduce the fertilizing potential. Therefore, the present study was aimed to evaluate the protective effects of Ethyl Pyruvate as a potential antioxidant on in vitro fertilized embryos development following exposure to CP.  ...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تأثیر بر dna سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21روز تیمار ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 155

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023