ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM

نویسندگان

  • قادری, جعفر دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • محمدپور زرندی, حسین دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
چکیده مقاله:

To recognize the strengths and weaknesses and level of organization’s achievement to better quality and better performance, Use of organizational excellence models for assessment the organization’s Performance is effective. The purpose of this research is assessment of Tehran municipality’s human resources management based on the EFQM model. This research is a Survey with descriptive and Cross-sectional method that assess the organizational excellence of Tehran municipality from the perspective of human resources managers of it in 1993. The Statistic society of the research was included 30 persons of human resources managers that selected by census method. The Standard questionnaire of EFQM model that has 50 questions was distributed to collecting data. The questions have been customized according to the requirements of Tehran municipality. The validity was measured by the use of experts opinions, and its reliability was measured by Cronbach's alpha that was confirmed 0.88. Data was described and analyzed using descriptive statistics, t-test and ANOVA test group. In this assessment, HR managers of Tehran municipality devoted to the evaluation of 85/609 points, Enablers areas 34/296 points and field results were 51/311 points. Each of the nine percentage points, respectively according to the questionnaire approach are as follows: Leadership 40/63 percent, policy making 63/67%, and 70/62% of staff resources, 90/40 percent, 71/61 percent processes, customer results 90/59 percent, 08/60 percent of the staff, 83/66% of the population and 5/64 of the business. The results indicate that the evaluation model described is an appropriate tool to identify strengths and improve the performance of Tehran Municipality. Obviously the better implementation of programs and the pursuit of excellence, is made possible by continued cooperation. Also the results showed that between Work experience in the field of human resource managers and their evaluation criteria in the municipality of Tehran and between different regions and municipalities education and human resource management assessment of the quality criteria in Tehran municipality, there was no significant difference.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

این یک تحقیق اکتشافی، کمی، کیفی و کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وافراد رده بالا وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 292 نفر کارکنان سازمان فنی وحرفه ای بودند. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش ا...

متن کامل

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

پژوهش حاضر، با هدف تحقیق آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‬حرفه‬ای براساس مدل تعالی سازمانی، از نظر ماهیت: اکتشافی با رویکرد کیفی-کمی، و از منظر نتایج: کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی شاغل درنهادهای رسمی وغیردولتی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد.جامعه آماری دربخش کمی کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه ای د...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه‌گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی‌خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393

Background: Self-evaluation in health and treatment sector, similar to other sectors, is inevitable. Resources limitation, the necessity of performances monitoring, vitality of rendered services and cares by this sector and quality of these services and…. are evidences indicating the necessity of an accurate and correct self-evaluation of this sector performances. Therefore, the main pur...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

هدف این مقاله اولویت بندی عوارض(آسیب ها) بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM است. ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM دارای دو حوزه توانمندسازها و نتایج است. حوزه توانمندسازها که بیان کننده اجزای تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است، شامل 5 معیار رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شرکتها و منابع و فرآیندها است .حوزه نتایج حاصل از اجرای توانمند سازها است .این حوزه از 4 معیار نت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 7

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2014-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023