ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

نویسندگان

  • احد یامچی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • بهرام شریف نبی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مجید طالبی بدف گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مسعود بهار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که نشانگرهای ISSR در مقایسه با نشانگرهای RAPD الگوی نواری تکرارپذیری ایجاد می‏کنند و برای گروه‏بندی ارقام انار مؤثرترند. ضریب شباهت بین ارقام از 353/0 تا یک (RAPD) و 291/0 تا 930/0 (ISSR) متغیر بود و میانگین آن در نشانگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 604/0 و 647/0 گزارش شد. تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) در داده‏های RAPD و ISSR اختلاف معنی‌داری بین نواحی مختلف جغرافیایی و طعم میوه ارقام مورد مطالعه نشان نداد (05/0P>) که بیانگر عدم ارتباط تنوع جغرافیایی و تنوع ژنتیکی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (punica granatum l.) با استفاده از نشانگرهای rapd و issr

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای rapd و issr مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای rapd در مجموع 131 قطعه dna تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای issr نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (pic) برای آغازگرهای rapd و issr به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم انار ترش ایران (Punica granatum L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره

در این مطالعه تنوع ژنتیکی 238 ژنوتیپ انار ترش ایران موجود در کلکسیون انار یزد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بررسی شد. تجزیه خوشه‌بندی با روش‌های UPGMA و NJ٬ با استفاده از نرم‌افزار Mega4، و تجزیه ساختار با روش Bayesian با استفاده از نرم‌افزار Structure 2.2 و تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) با نرم‌افزار Ntsys، به منظور بررسی روابط ژنتیکی و ساختار جمعیت ژنوتیپ‌ها انجام شد. آغازگرهای SSR-MP26 و S...

متن کامل

روابط ژنتیکی برخی از ارقام انار (Punica granatum L.) ایران با استفاده از نشانگر AFLP

روابط ژنتیکی 11 ژنوتیپ کاملاً نزدیک انار ایران با استفاده از نشانگر AFLP مورد ارزیابی قرار گرفت.10 ترکیب آغازگری روی ارقام انتخاب شده و همچنین ترکیب آغازگری E+AGA بعلاوه M+CGA برای تشخیص روابط ژنوتیپ های انار در دو منطقه اصفهان و یزد با اسامی مشابه مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین شباهت بین ارقام دبه ای بم و دختر حمومی (1/79 درصد) و کمترین شباهت بین ارقام پوست سیاه و آمنه خاتونی (3/20 درصد)وجود د...

متن کامل

ارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار(Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

انار یکی از مهمترین میوه‌هایی است که ایران مرکز و کشت و کار آن در دنیا بشمار می‌رود و غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی انار دنیا در ایران وجود دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 15 نمونه انار مربوط به شهرستان طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی از برگ‌ها استخراج، و از نظر ویژگی های کمی و کیفی در واکنش PCR، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 39 آغازگر تصادفی 10 نوکلئوت...

متن کامل

روابط ژنتیکی برخی از ارقام انار (punica granatum l.) ایران با استفاده از نشانگر aflp

روابط ژنتیکی 11 ژنوتیپ کاملاً نزدیک انار ایران با استفاده از نشانگر aflp مورد ارزیابی قرار گرفت.10 ترکیب آغازگری روی ارقام انتخاب شده و همچنین ترکیب آغازگری e+aga بعلاوه m+cga برای تشخیص روابط ژنوتیپ های انار در دو منطقه اصفهان و یزد با اسامی مشابه مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین شباهت بین ارقام دبه ای بم و دختر حمومی (1/79 درصد) و کمترین شباهت بین ارقام پوست سیاه و آمنه خاتونی (3/20 درصد)وجود د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 8

صفحات  35- 44

تاریخ انتشار 2011-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023