ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

نویسندگان

  • بهزاد حبیب پور دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
  • علی اصغر سراج دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
  • معصومه ضیایی استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
  • نرگس کرم کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
چکیده مقاله:

مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی، خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، شاخه‌های 10 سانتی‌متری آلوده به سن اول لاروی از هرگونه به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از تلۀ آستینی پوشانده شد. سپس به‌صورت روزانه تاریخ آلودگی، تعداد تخم، لارو، شفیره، حشرات بالغ و طول دورۀ لاروی و شفیرگی ثبت گردید. در این آزمایش تفاوت معنی‌داری بین صفات مورد بررسی مشاهده شد، به‌طوری‌که بیشترین میانگین طول دورۀ لاروی در پرتقال (47/0±75/11 روز) و کمترین میانگین در نارنگی (28/0±50/6 روز) مشاهده شد. همچنین بیشترین میانگین طول دورۀ شفیرگی در لیموترش (88/0±66/12 روز) و گریپ‌فروت (67/0±60/11 روز) به دست آمد و پرتقال (70/0±00/5 روز) کمترین میانگین طول دورۀ شفیرگی را داشت. از نظر میانگین تعداد مراحل مختلف زیستی آفت، پرتقال بیشترین تعداد (تخم: 75/10، لارو: 25/10، شفیره: 75/9 و بالغ: 25/9) و لیموشیرین کمترین تعداد (تخم: 75/4، لارو: 00/4، شفیره: 50/3 و بالغ: 50/3) را داشت. نتایج بررسی‌ها نشان داد، بیشترین میانگین سطح آلودۀ برگ در پرتقال (05/0±82/0) و کمترین سطح آلوده در لیموشیرین (05/0±35/0) اندازه‌گیری شد. با توجه به ویژگی‌های مورد بررسی پرتقال بیشترین خسارت و لیموشیرین و گریپ‌فروت کمترین خسارت را از حملۀ آفت متحمل شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی

مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton، در سال­های اخیر به یک آفت جدی مرکبات به‌ویژه در نهالستان‌ها تبدیل شده‌است. در مطالعه کنونی زیست‌شناسی آفت در سه دمای 20، 27 و 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره روشنایی 14 ساعت روی گیاهچه های پرتقال رقم والنسیا به عنوان میزبان بررسی شد. نتایج نشان دادند طول دوره جنینی از 22/6 روز در دمای 20 درجه سلسیوس به 18/2 روز در دمای 35 درجه سلسی...

متن کامل

تغییرات جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در باغ‌های مرکبات شیراز

نوسان­‌های جمعیت شب­پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae  و پارازیتوئید‌های آن‌ها در دو باغ مرکبات واقع در منطقه شیراز از خرداد 1389 تا شهریور 1390 مورد بررسی قرار گرفت. جهت محاسبه تراکم جمعیت P. citrella هرهفته 10 درخت به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر درخت 40 برگ جمع آوری شد. نمونه برداری­ های هفتگی از دو باغ نشان داد که شب پره مینوز برگ مرکبات از اوایل ار...

متن کامل

بررسی کارآیی حشره کش تیاکلوپرید (sc ۴۸۰) جهت کنترل شب پره مینوز برگ مرکبات، phyllocnistis citrella

شب پره مینوز مرکبات،phyllocnistis citrella ، یکی از مهم ترین آفات مرکبات به ویژه در نهالستان ها و باغ های زیر پنج سال در ایران و سایر مناطق جهان می­باشد. بنابراین جمعیت این آفت معمولا به وسیله آفت­کش ها کنترل می­شود. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت­هایی از حشره کش تیاکلوپرید (کالیپسو® sc 480) و آبامکتین (ورتی­مک ®ec 1.8% ) در کنترل جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات، در باغات مرکبات استان های مازندران و خ...

متن کامل

شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات phyllocnistis citrella (lep.: gracillaridae) در شیراز

به منظور بررسی پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات phyllocnisti scitrella stainton در شیراز از دو باغ مرکبات به صورت هفتگی از خرداد ماه سال 1389 تا شهریور ماه1390        نمونه­برداری انجام شد. در باغ اول پارازیتوئیدهای مراحل لاروی و شفیرگی مینوز برگ مرکبات عبارت بودند از pediobius pyrgo walker، pnigalio soemius walker،pediobius saulius walker  در باغ دوم علاوه بر این گونه ها closteroceros f...

متن کامل

بررسی کارآیی حشره‌کش تیاکلوپرید (SC 480) جهت کنترل شب‌پره مینوز‌ برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella

شب‌پره مینوز مرکبات،Phyllocnistis citrella ، یکی از مهم‌ترین آفات مرکبات به ویژه در نهالستان‌ها و باغ‌های زیر پنج سال در ایران و سایر مناطق جهان می­باشد. بنابراین جمعیت این آفت معمولا به وسیله آفت­کش‌ها کنترل می­شود. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت­هایی از حشره‌‌کش تیاکلوپرید (کالیپسو® SC 480) و آبامکتین (ورتی­مک ®EC 1.8% ) در کنترل جمعیت شب‌پره مینوز برگ مرکبات، در باغات مرکبات استان‌های مازندران و ...

متن کامل

کنترل مینوز مرکبات Phyllocnistis citrella با استفاده از روغن‌ معدنی در مازندران و تأثیر آن بر فیتوزئیده‌های شکارگر

چکیده در این بررسی تاثیر روغن معدنی و حشره کش ایمیداکلوپراید  روی پروانه‌ی مینوز مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton (Lep: Gracillariidae) ، جمعیت کنه‌ی قرمز مرکبات Panonychus citri McGregor و کنه‌های شکارگر فیتوزئیده با یکدیگر مقایسه شدند. در آزمایش اول، میانگین تعداد دالان­های بوجود آمده در هر برگ درختان مورد آزمایش توسط لارو مینوز مرکبات در تیمارهای روغن معدنی با غلظت 700 میلی­لیتر در ی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  91- 98

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023