ارزیابی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و ‏ضدمیکروبی پروتئین هیدرولیزشده ماهی ‏حسون ‏Saurida tumbil

نویسندگان

  • سمیه بهرام استادیار شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏قائمشهر، ایران
  • محمد خضری دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت ‏مدرس، نور، ایران
چکیده

امروزه با آشکار شدن سمیت و عوارض جانبی نگهدارنده‌های سنتزی مصرف­کنندگان به‌دنبال ترکیبات طبیعی با اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی هستند. در پژوهش حاضر عضله ماهی حسون به‌کمک آنزیم آلکالاز در دو غلظت 2 و 4 درصد و در زمان­های 90 و 180 دقیقه هیدرولیز شد. فعالیت آنتی­اکسیدانی پروتئین‌های هیدرولیزه توسط فعالیت­ حذف‌کنندگی رادیکال‌های آزاد DPPH، ABTS و هیدروکسیل، فعالیت شلاته‌کنندگی فروس و کاهندگی فریک بررسی شد. فعالیت ضدمکیروبی با روش انتشار دیسک و MIC تعیین شد. پروتئین‌های هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکالاز فعالیت قابل‌ملاحظه‌ای در حذف رادیکال‌های DPPH (92/37درصد)، ABTS (34/77 درصد)، و هیدروکسیل (79/21درصد) و شلاته کنندگی یون فروس (95/26 درصد) و فعالیت ضعیفی در کاهندگی یون فریک (جذب نوری 00/0±/13/0 در طول موج 700) نشان دادند. در مطالعه حاضر بیشترین فعالیت مهار رادیکال‌های DPPH (8/2ic50=) و هیدروکسیل (59/8IC50=) توسط نمونه هیدرولیزشده با 4 درصد آنزیم به‌مدت 180 دقیقه مشاهده شد. بیشترین بازیافت پروتیئنی نیز توسط نمونه فوق مشاهده شد. نمونه‌های پروتیئن هیدرولیز ماهی حسون فاقد فعالیت ضدباکتریایی بر علیه 5 سویه باکتری بودند. پروتیئن هیدرولیزشده ماهی حسون دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالقوه بوده و می‌تواند به عنوان آنتی‌اکسیدان ارزان قیمت جهت استفاده در صنایع غذایی، غذاهای فراسودمند و خوراک دام توصیه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رژیم غذایی ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil) در شرق آب‌های منطقه دریای عمان

رژیم غذایی ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil) در منطقه چابهار واقع در دریای عمان با بررسی 71 عدد ماهی از دی 1390 تا خرداد 1391 در 2 فصل زمستان و بهار تعیین گردید، نمونه­ها توسط تور ترال کف صید و جمع­آوری گردید. کوچکترین و بزرگترین نمونه زیست­سنجی شده به ترتیب دارای طول استاندارد 7/20 و 6/41 سانتی­متر و وزن 130و770 گرم بودند. از نظر اندازه بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0>  ...

متن کامل

پیش بینی الگوی پراکنش ماهی حسون (Saurida tumbil) براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)

 به منظور بررسی و پیش‌بینی الگوی پراکنش ماهی حسون (Saurida tumbil) داده‌های صید بر واحد سطح سال 1387 حاصل از گشت‌های تحقیقاتی در حوزه آب های استان هرمزگان مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفتند. با استفاده از نرم‌افزار صفحه گسترده، تجزیه و تحلیل اولیه صورت گرفت و با نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‌های پراکنش مکانی ...

متن کامل

تجمع فلزات سنگین کادمیوم، مس، روی و نیکل در بافت عضله ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil (Bloch, 1795 و سلطان ابراهیم (Nemipterus japonicus (Bloch, 1791 در دریای عمان

ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از آﻻیﻨﺪهﻫﺎی محیط آبی، در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺠﻤﻊ می‌یﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، به‌‌خصوص انسان ﻣﺤﺴﻮب  می‌ﮔﺮدﻧﺪ. مطالعه‌ حاضر، در تابستان 1395، جهت بررسی مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، مس، روی و نیکل در بافت خوراکی ماهی حسون معمولی (S. tumbil) و سلطان ابراهیم (N. japonicus) دریای عمان و ارزیابی خطر سلامت ناشی از مصرف این ماهیان برای انسان، انج...

متن کامل

بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران

پاره‌ای از مهمترین فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو یا کیجار بزرگ (Saurida tumbil) آب‌های سواحل ایرانی خلیج فارس (استان بوشهر) با نمونه‌برداری ماهانه به مدت یک سال از بهمن 1385 تا بهمن 1386 مورد بررسی قرار گرفت. از میان 691 ماهی تهیه شده از صیادان محلی، تعداد 538 قطعه ماده، 114 قطعه نر و 39 قطعه نابالغ شناسایی شدند. طول کل ماهیان 1/26 تا 58 سانتی‌متر (SD 7/6±9/38) در ماده‌ها و 5/...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  23- 35

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021